Служба начелника општине

Служба начелника општине


Служба начелника општине обавља савјетодавне, протоколарне, административно-техничке послове за потребе начелника општине, информисање јавности о пословима из надлежности Скупштине општине и Начелника општине, послове приступа информација, послове уговарања и јавних набавки, имовинско-правне послове, послове припреме нацрта, приједлога одлука и других нормативно-правних аката (општих и појединачних) које доноси Скупштина општине, а који су из дјелокруга рада Службе начелника, управне послове из дјелокруга рада Службе начелника, послове везано за информационе технологије и послове цивилне заштите.

Служба начелника општине има шест одсјека:

  • Oдсјек за административно-техничке послове
  • Oдсјек за јавне набавке,
  • Oдсјек за имовинско-правне послове и заступање,
  • Oдсјек за информационе технологије и
  • Одсјек за цивилну заштиту
  • Одсјек за локални економски развој

В.Д. НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

ГОРАН СУБОТИЋ