Odluke Skupštine opštine donesene 2018. godine

Odluke Skupštine opštine donesene 2018. godine

  1. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor člana Odbora za žalbe opštine Gradiška
  2. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta sa Privrednim društvom „GRADIŠKA TRŽNICA“ a. d. Gradiška, radi privođenja zemljišta namjeni
  3. ODLUKA o određivanju visine novčane naknade za rad članovima Upravnog odbora JU „Gradsko pozorište Gradiška“ Gradiška
  4. ODLUKA o određivanju visine novčane naknade za rad predsjednicima savjeta mjesnih zajednica na području opštine Gradiška za 2019. godinu
  5. ODLUKA o izmjeni Odluke o platama funkcionera opštine Gradiška
  6. ODLUKA o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima
  7. ODLUKA o dopunama Odluke o uvođenju subvencija za korisnike javnih vodnih usluga na području opštine Gradiška
  8. ODLUKA o predaji na upravljanje, korišćenje i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Komunalnom preduzeću „Vodovod“ a. d. Gradiška
  9. ODLUKA o visini zakupnine za poslovne zgrade, poslovne prostorije, društvene domove, garaže i druge nepokretnosti u svojini opštine Gradiška za 2019. godinu
  10. ODLUKA o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Gradiška za 2019. godinu
  11. ODLUKA o učešću u finansiranju primarne zdravstvene zaštite za penzionere do 65 godina starosti
  12. ODLUKA o usvajanju Plana kapitalnih investicija u opštini Gradiška za period 2019 – 2023. godina
  13. ODLUKA o usvajanju Programa zaštite od požara u opštini Gradiška za 2019. godinu
  14. ODLUKA o utvrđivanju naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u 2019. godini
  15. ODLUKA o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra stambenog i poslovnog prostora na području opštine Gradiška u 2018. godini
  16. ODLUKA o utvrđivanju vrijednosti boda za obračunavanje komunalne naknade u 2019. godini
  17. ODLUKA o izvršenju Budžeta opštine Gradiška za 2019. godinu
  18. ODLUKA o usvajanju Budžeta opštine Gradiška za 2019. godinu
  19. ODLUKA o usvajanju Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2019 – 2027. godina
  20. ODLUKA o izmjeni Programa zaštite od požara opštine Gradiška za 2018. godinu
  21. ODLUKA o izmjenama Programa boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za 2018. godinu
  22. ODLUKA o izmjeni Programa finansiranja sporta na području opštine Gradiška za 2018. godinu
  23. ODLUKA o izmjenama i dopunama Programa socijalne zaštite za 2018. godinu
  24. ODLUKA utroška sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korištenja šume i šumskog zemljišta na prostoru opštine Gradiška za 2018. godinu
  25. ODLUKA o izmjenama Programa korišćenja sredstava od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i sredstava od zakupnine zemljišta u svojini Republike Srpske za 2018. godinu
  26. ODLUKA o izmjeni Plana korištenja sredstava ostvarenih od koncesione naknade za 2018. godinu
  27. ODLUKA o izmjenama Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2018. godinu
  28. ODLUKA o izmjenama Programa podrške razvoju poljoprivrede za 2018. godinu
  29. ODLUKA o izmjeni Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije hidromelioracionog sistema za 2018. godinu
  30. ODLUKA o izmjenama Programa tekućeg održavanja i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva za 2018. godinu
  31. ODLUKA o izmjenama Programa komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  32. ODLUKA o izmjeni Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2018. godinu
  33. ODLUKA o izmjenama programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018. godinu
  34. ODLUKA o izvršenju rebalansa Budžeta opštine Gradiška za 2018. godinu
  35. ODLUKA o usvajanju rebalansa Budžeta opštine Gradiška za 2018. godinu
  36. ODLUKA o prodaji putem licitacije zemljišta označenog kao k.č. br. 1269/3 k.o. Čatrnja društvu sa ograničenom odgovornošću “ SEISO ” Gradiška
  37. ODLUKA o prodaji putem licitacije zemljišta označenog kao k.č. br. 2475/25 k.o. Gradiška – selo Gvozden Zoranu iz Gradiške
  38. ODLUKA o prodaji putem licitacije zemljišta označenog kao k.č. br. 2111/6 k.o. Gornji Podgradci Đurić Đuri iz Gornjih Podgradaca
  39. ODLUKA o izmjenama Odluke o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama, društvenim domovima, garažama i drugim nepokretnostima u svojini opštine Gradiška
  40. ODLUKA o nabavci putničkih automobila za potrebe Opštinske uprave Gradiška
  41. ODLUKA o otpisu potraživanja od KP TOPLANA a.d. Gradiška
  42. ODLUKA o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naseljima na području opštine Gradiška
  43. ODLUKA o osnivanju Javne ustanove „Gradsko pozorište Gradiška“ Gradiška
  44. ODLUKA o usvajanju Akcionog plana energetske efikasnosti u opštini Gradiška za period 2016 – 2018. godina
  45. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“ Privrednom društvu za trgovinu i usluge „MP TEX” d.o.o. Gradiška
  46. Odluka o pristupanju prodaji nepokretnosti
  47. Odluka o pristupanju prodaji zemljišta
  48. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana ”Agroindustrijska zona Nova Topola” Privrednom društvu „ESINTEC INTERNATIONAL” d.o.o. Gradiška
  49. Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centra Gradiške
  50. Odluka o subvencijama troškova legalizacije objekata
  51. Odluka o utvrđivanju mjerila i kriterijuma za određivanje lokalnih puteva i ulica u naseljima na području opštine Gradiška
  52. Odluka o snabdijevanju toplotnom energijom, tarifnim sistemima za obračun toplotne energije i izvršenih usluga na području opštine Gradiška
  53. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnji obračun JP Sportski centar „Servitium” Gradiška za 2017. godinu
  54. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina ca Mirjanić Jelenom iz Gornjih Podgradaca
  55. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana ”Agroindustrijska zona Nova Topola” Privrednom društvu „MILENKOVAC“ d.o.o. Gradiška
  56. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina ca Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom u Vrbaškoj
  57. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom sa “Berza-Produkt Trading ” d.o.o. Gradiška
  58. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom sa GP “Arting Invest” d.o.o. Gradiška
  59. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom sa GP “Arting Invest” d.o.o. Gradiška
  60. Odluka o dopuni Odluke okomunalnoj naknadi
  61. Odluka o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za opštinu Gradiška
  62. Odluka o davanju saglasnosti za upis založnog prava – hipoteke Društvu sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i promet „MARKOVIĆ INVEST – R.M.“ sa sjedištem u Laktašima
  63. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja između Opštine Gradiška i ”Krajina osiguranja” a.d. Banja Luka
  64. Odluka o kupovini poslovnog prostora od ”Krajina osiguranje” a.d. Banja Luka
  65. Odluka o prenosu prava svojine na zgradi i zemljištu koje se koristi za potrebe Policijske uprave Gradiška
  66. Odluka o o stavljanju van snage Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana ”Agroindustrijska zona Nova Topola” Zdravstvenoj ustanovi Apoteke „PROFARM“ Gradiška
  67. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“ „Extruder“ d.o.o. Nova Topola – Gradiška
  68. Odluka o stavljanju van snage podtačaka 3) i 4) Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“ putem javnog nadmetanja – licitacije (prva licitacija) „Agrofructus“ d.o.o. Laktaši i „IPP“ d.o.o. Banja Luka
  69. Odluka o davanju saglasnosti za upis založnog prava – hipoteke Društvu sa ograničenom odgovornošću „KGH projektovanje“
  70. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina sa „Centrum trade“ d.o.o. Banja Luka
  71. Odluka o dodjeli sredstava za potrebe rješavanja imovinsko – pravnih odnosa radi izgradnje manastira u Kijevcima
  72. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Gradiška putem pribavljanja pisanih ponuda
  73. Odluka o davanju stana u zakup
  74. Odluka o dopuni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga i naknada u Sistemu objedinjene naplate na području opštine Gradiška
  75. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
  76. Odluka o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana stambenog naselja „Jelšingrad 1“ u Gradišci
  77. Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana područja zona 2, 7 i 8 istočni dio gradske zone Gradiška – „Gradiška istok“
  78. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana za naseljeno mjesto Orahova 2019. – 2039. godine
  79. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu
  80. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2018. – 2027. godine
  81. Odlukao upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju izaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naseljui putnih objekata na području opštine Gradiška
  82. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JP „Radio Gradiška“ za 2017. godinu
  83. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JU „Turistička organizacija opštine Gradiška“ za 2017. godinu
  84. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JU „Zavičajni muzej“ za 2017. godinu
  85. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JU „Narodna biblioteka“ za 2017. godinu
  86. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JU „Kulturni centar“ za 2017. godinu
  87. Odluka o davanju saglasnosti za produženje roka izvršenja obaveza
  88. Odluka o pristupanju izmjeni dijela Urbanističkog projekta „Manjurevi-stadion-toplana“ na području bloka 10a u Gradišci“
  89. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima
  90. Odluka o pružanju usluga pravne pomoći
  91. Odluka o dodjeli javnih priznanja opštine Gradiška
  92. Odluka o proglašenju počasnog građanina opštine Gradiška
  93. Odluka o uspostavljanju saradnje opštine Gradiška sa gradom Montesilvano (Italija)
  94. Odluka o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za opštinu Gradiška
  95. Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Gradiška za 2017. godinu
  96. Odluka o izdvajanju sredstava za povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar „Servitium“ Gradiška
  97. Odlukao prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“Društvu sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i promet „MARKOVIĆ INVEST – R.M.“ Laktaši
  98. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“Privrednom društvu „ELLA TEXTILE“ d.o.o. Gradiška, Nova Topola
  99. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštine Gradiška
  100. Odluka o odobravanju isplate sredstava za obnovu hrama Pokrova Presvete Bogorodice
  101. Odluka o određivanju visine novčane naknade za rad predsjednicima savjeta mjesnih zajednica na području opštine Gradiška za 2018. godinu
  102. Odluka o visini naknade za korištenje putnog zamljišta duž lokalnih, nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Gradiška za kablovske kanalizacije za komunikacione kablove i sisteme
  103. Odluka o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Gradiška
  104. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionogplana „Agroindustrijska zona Nova Topola“Društvu sa ograničenom odgovornošćuza građevinarstvo i prome „MARKOVIĆ INVEST – R.M.“ Laktaši
  105. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji građevinskog zemljištau okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“
  106. Odluka o određivanju naknade za rad članovima Upravnog odbora„Razvojna agencija Gradiška“ Gradiška
  107. Odluka o izmjenama Odluke o platama funkcionera opštine Gradiška
  108. Odluka o izdavanju lista „Gradiške novine“
  109. Odluka o dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu
  110. Odlukao pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana područja zona 2, 7 i 8- istočni dio gradske zone Gradiška „Gradiška-istok“
  111. Odluka o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana područja 1,4 i 5 – zapadni dio gradske zone Gradiška – „Gradiška zapad“
  112. Odluka o pristupanju izmjeni dijela Urbanističkog plana Gradiška 2005.-2020. godine
  113. Odluka o visini zakupnine za poslovne zgrade, poslovne prostorije, društvene domove garaže i druge nepokretnosti u svojini opštine Gradiška
  114. Odluka o komunalnim taksama
  115. Odluka o izradi Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2018.-2027. godine