Odluke Skupštine opštine donesene 2018. godine

Odluke Skupštine opštine donesene 2018. godine

 1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“ Privrednom društvu za trgovinu i usluge „MP TEX” d.o.o. Gradiška
 2. Odluka o pristupanju prodaji nepokretnosti
 3. Odluka o pristupanju prodaji zemljišta
 4. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana ”Agroindustrijska zona Nova Topola” Privrednom društvu „ESINTEC INTERNATIONAL” d.o.o. Gradiška
 5. Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centra Gradiške
 6. Odluka o subvencijama troškova legalizacije objekata
 7. Odluka o utvrđivanju mjerila i kriterijuma za određivanje lokalnih puteva i ulica u naseljima na području opštine Gradiška
 8. Odluka o snabdijevanju toplotnom energijom, tarifnim sistemima za obračun toplotne energije i izvršenih usluga na području opštine Gradiška
 9. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnji obračun JP Sportski centar „Servitium” Gradiška za 2017. godinu
 10. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina ca Mirjanić Jelenom iz Gornjih Podgradaca
 11. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana ”Agroindustrijska zona Nova Topola” Privrednom društvu „MILENKOVAC“ d.o.o. Gradiška
 12. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zamjeni nekretnina ca Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom u Vrbaškoj
 13. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom sa “Berza-Produkt Trading ” d.o.o. Gradiška
 14. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom sa GP “Arting Invest” d.o.o. Gradiška
 15. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom sa GP “Arting Invest” d.o.o. Gradiška
 16. Odluka o dopuni Odluke okomunalnoj naknadi
 17. Odluka o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za opštinu Gradiška
 18. Odluka o davanju saglasnosti za upis založnog prava – hipoteke Društvu sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i promet „MARKOVIĆ INVEST – R.M.“ sa sjedištem u Laktašima
 19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja između Opštine Gradiška i ”Krajina osiguranja” a.d. Banja Luka
 20. Odluka o kupovini poslovnog prostora od ”Krajina osiguranje” a.d. Banja Luka
 21. Odluka o prenosu prava svojine na zgradi i zemljištu koje se koristi za potrebe Policijske uprave Gradiška
 22. Odluka o o stavljanju van snage Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana ”Agroindustrijska zona Nova Topola” Zdravstvenoj ustanovi Apoteke „PROFARM“ Gradiška
 23. Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“ „Extruder“ d.o.o. Nova Topola – Gradiška
 24. Odluka o stavljanju van snage podtačaka 3) i 4) Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“ putem javnog nadmetanja – licitacije (prva licitacija) „Agrofructus“ d.o.o. Laktaši i „IPP“ d.o.o. Banja Luka
 25. Odluka o davanju saglasnosti za upis založnog prava – hipoteke Društvu sa ograničenom odgovornošću „KGH projektovanje“
 26. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina sa „Centrum trade“ d.o.o. Banja Luka
 27. Odluka o dodjeli sredstava za potrebe rješavanja imovinsko – pravnih odnosa radi izgradnje manastira u Kijevcima
 28. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Gradiška putem pribavljanja pisanih ponuda
 29. Odluka o davanju stana u zakup
 30. Odluka o dopuni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga i naknada u Sistemu objedinjene naplate na području opštine Gradiška
 31. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
 32. Odluka o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana stambenog naselja „Jelšingrad 1“ u Gradišci
 33. Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana područja zona 2, 7 i 8 istočni dio gradske zone Gradiška – „Gradiška istok“
 34. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog plana za naseljeno mjesto Orahova 2019. – 2039. godine
 35. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu
 36. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2018. – 2027. godine
 37. Odlukao upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju izaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica u naseljui putnih objekata na području opštine Gradiška
 38. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JP „Radio Gradiška“ za 2017. godinu
 39. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JU „Turistička organizacija opštine Gradiška“ za 2017. godinu
 40. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JU „Zavičajni muzej“ za 2017. godinu
 41. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JU „Narodna biblioteka“ za 2017. godinu
 42. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna JU „Kulturni centar“ za 2017. godinu
 43. Odluka o davanju saglasnosti za produženje roka izvršenja obaveza
 44. Odluka o pristupanju izmjeni dijela Urbanističkog projekta „Manjurevi-stadion-toplana“ na području bloka 10a u Gradišci“
 45. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima
 46. Odluka o pružanju usluga pravne pomoći
 47. Odluka o dodjeli javnih priznanja opštine Gradiška
 48. Odluka o proglašenju počasnog građanina opštine Gradiška
 49. Odluka o uspostavljanju saradnje opštine Gradiška sa gradom Montesilvano (Italija)
 50. Odluka o kriterijumima, uslovima i načinu utvrđivanja statusa udruženja od interesa za opštinu Gradiška
 51. Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Gradiška za 2017. godinu
 52. Odluka o izdvajanju sredstava za povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar „Servitium“ Gradiška
 53. Odlukao prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“Društvu sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i promet „MARKOVIĆ INVEST – R.M.“ Laktaši
 54. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“Privrednom društvu „ELLA TEXTILE“ d.o.o. Gradiška, Nova Topola
 55. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštine Gradiška
 56. Odluka o odobravanju isplate sredstava za obnovu hrama Pokrova Presvete Bogorodice
 57. Odluka o određivanju visine novčane naknade za rad predsjednicima savjeta mjesnih zajednica na području opštine Gradiška za 2018. godinu
 58. Odluka o visini naknade za korištenje putnog zamljišta duž lokalnih, nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Gradiška za kablovske kanalizacije za komunikacione kablove i sisteme
 59. Odluka o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Gradiška
 60. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionogplana „Agroindustrijska zona Nova Topola“Društvu sa ograničenom odgovornošćuza građevinarstvo i prome „MARKOVIĆ INVEST – R.M.“ Laktaši
 61. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji građevinskog zemljištau okviru Regulacionog plana „Agroindustrijska zona Nova Topola“
 62. Odluka o određivanju naknade za rad članovima Upravnog odbora„Razvojna agencija Gradiška“ Gradiška
 63. Odluka o izmjenama Odluke o platama funkcionera opštine Gradiška
 64. Odluka o izdavanju lista „Gradiške novine“
 65. Odluka o dopunama Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu
 66. Odlukao pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana područja zona 2, 7 i 8- istočni dio gradske zone Gradiška „Gradiška-istok“
 67. Odluka o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana područja 1,4 i 5 – zapadni dio gradske zone Gradiška – „Gradiška zapad“
 68. Odluka o pristupanju izmjeni dijela Urbanističkog plana Gradiška 2005.-2020. godine
 69. Odluka o visini zakupnine za poslovne zgrade, poslovne prostorije, društvene domove garaže i druge nepokretnosti u svojini opštine Gradiška
 70. Odluka o komunalnim taksama
 71. Odluka o izradi Strategije razvoja opštine Gradiška za period 2018.-2027. godine