Одлуке Скупштине општине донесене 2018. године

Одлуке Скупштине општине донесене 2018. године

 1. Одлука о стављању ван снаге Одлуке o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву за трговину и услуге „MP TEX” д.о.о. Градишка
 2. Одлука о приступању продаји непокретности
 3. Одлука о приступању продаји земљишта
 4. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана ”Агроиндустријска зона Нова Топола” Привредном друштву „ESINTEC INTERNATIONAL” д.о.о. Градишка
 5. Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра Градишке
 6. Одлука о субвенцијама трошкова легализације објеката
 7. Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељима на подручју општине Градишка
 8. Одлука о снабдијевању топлотном енергијом, тарифним системима за обрачун топлотне енергије и извршених услуга на подручју општине Градишка
 9. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП Спортски центар „Servitium” Градишка за 2017. годину
 10. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина cа Мирјанић Јеленом из Горњих Подградаца
 11. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана ”Агроиндустријска зона Нова Топола” Привредном друштву „МИЛЕНКОВАЦ“ д.о.о. Градишка
 12. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина cа Српском православном црквеном општином у Врбашкој
 13. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са “Berza-Produkt Trading ” д.о.о. Градишка
 14. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са ГП “Артинг Инвест” д.о.о. Градишка
 15. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са ГП “Артинг Инвест” д.о.о. Градишка
 16. Одлука o допуни Oдлуке oкомуналној накнади
 17. Одлука о утврђивању статуса удружења од интереса за општину Градишка
 18. Одлука о давању сагласности за упис заложног права – хипотеке Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ – Р.М.“ са сједиштем у Лакташима
 19. Одлука о давању сагласности за закључење судског поравнања између Општине Градишка и ”Крајина oсигурања” а.д. Бања Лука
 20. Одлука о куповини пословног простора од ”Крајина осигурање” а.д. Бања Лука
 21. Одлука о преносу права својине на згради и земљишту које се користи за потребе Полицијске управе Градишка
 22. Одлука о о стављању ван снаге Одлуке o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана ”Агроиндустријска зона Нова Топола” Здравственој установи Апотеке „ПРОФАРМ“ Градишка
 23. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ „Extruder“ д.о.о. Нова Топола – Градишка
 24. Одлука о стављању ван снаге подтачака 3) и 4) Одлуке о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ путем јавног надметања – лицитације (прва лицитација) „Аgrofructus“ д.о.о. Лакташи и „IPP“ д.о.о. Бања Лука
 25. Одлука о давању сагласности за упис заложног права – хипотеке Друштву са ограниченом одговорношћу „КГХ пројектовање“
 26. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина са „Centrum trade“ д.о.о. Бања Лука
 27. Одлука о додјели средстава за потребе рјешавања имовинско – правних односа ради изградње манастира у Кијевцима
 28. Одлука о поништењу Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Градишка путем прибављања писаних понуда
 29. Одлука о давању стана у закуп
 30. Одлука о допуни Одлуке о начину плаћања комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате на подручју општине Градишка
 31. Одлука о измјенама Одлуке о комуналној накнади
 32. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Јелшинград 1“ у Градишци
 33. Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 источни дио градске зоне Градишка – „Градишка исток“
 34. Одлука о приступању изради Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019. – 2039. године
 35. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
 36. Одлука о измјени Одлуке о изради Стратегије развоја општине Градишка за период 2018. – 2027. године
 37. Одлукао управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању изаштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељуи путних објеката на подручју општине Градишка
 38. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈП „Радио Градишка“ за 2017. годину
 39. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Туристичка организација општине Градишка“ за 2017. годину
 40. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Завичајни музеј“ за 2017. годину
 41. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Народна библиотека“ за 2017. годину
 42. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Културни центар“ за 2017. годину
 43. Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења обавеза
 44. Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-стадион-топлана“ на подручју блока 10а у Градишци“
 45. Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима
 46. Одлука о пружању услуга правне помоћи
 47. Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
 48. Одлука о проглашењу почасног грађанина општине Градишка
 49. Одлука о успостављању сарадње општине Градишка са градом Montesilvano (Италија)
 50. Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од интереса за општину Градишка
 51. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета oпштине Градишка за 2017. годину
 52. Одлука о издвајању средстава за повећање основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 53. Одлукаo продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ – Р.М.“ Лакташи
 54. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“Привредном друштву „ELLA TEXTILE“ д.о.о. Градишка, Нова Топола
 55. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Градишка
 56. Одлука о одобравању исплате средстава за обнову храма Покрова Пресвете Богородице
 57. Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад предсједницима савјета мјесних заједница на подручју општине Градишка за 2018. годину
 58. Одлука о висини накнаде за кориштење путног замљишта дуж локалних, некатегорисаних путева и улица на подручју општине Градишка за кабловске канализације за комуникационе каблове и системе
 59. Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Градишка
 60. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационогплана „Агроиндустријска зона Нова Топола“Друштву са ограниченом одговорношћуза грађевинарство и проме „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ – Р.М.“ Лакташи
 61. Одлука о измјени и допуни Одлуке о продаји грађевинског земљиштау оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 62. Одлука о одређивању накнаде за рад члановима Управног одбора„Развојна агенција Градишка“ Градишка
 63. Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине Градишка
 64. Одлука о издавању листа „Градишке новине“
 65. Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
 66. Одлукао приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8- источни дио градске зоне Градишка „Градишка-исток“
 67. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 1,4 и 5 – западни дио градске зоне Градишка – „Градишка запад“
 68. Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког плана Градишка 2005.-2020. године
 69. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове гараже и друге непокретности у својини општине Градишка
 70. Одлука о комуналним таксама
 71. Одлука о изради Стратегије развоја општине Градишка за период 2018.-2027. године