Javne nabavke

Javne nabavke


NAMJERA O PROVOĐENJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Informacija o pregovaračkom postupku – Dodatni radovi na rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Gradiška
Informacija o pregovaračkom postupku – Geografski informacioni sistem
Poziv za dostavljanje ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
Aneks 4
Aneks 5
Poziv za dostavljanje ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Poziv za dostavljanje ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Poziv za dostavljanje ponude u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci
Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci
Informacija i pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci
Informacija za pregoarački postupak – dodatna usluga održavanja javne rasvjete
Informacija o pregovaračkom postupku – usluga održavanja vodoprivrednog objekta crpne stanice Kej
Informacija o pregovaračkom postupku-usluge održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Gradiška u zimskom periodu
Informacija o pregovaračkom postupku – hitna intervencija na sanaciji krova na objektu Javne ustanove Kulturni centar Gradiška
Informacija o pregovaračkom postupku – dodatni i novi radovi na asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih puteva
Informacija o pregovaračkom postupku – dodatni i novi radovi na asfaltiranju nekategorisanih puteva

ODRŽAVANJE JAVNE HIGIJENE

Odluke o rezultatima postupka

Odluka – nabavka goriva za čišćenja nekategorisanih puteva
Odluka – ugostiteljska usluge povodom manifestacije Svetosavska akademija
Odluka – isporuka i ugradnja baterija za centralni UPS
Odluka – nabavka ogrjevnog drveta za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu
Odluka – usluga prevoza ogrjevnog drveta
Odluka – usluga prevoza ogrjevnog drveta
Odluka – usluga redovnog servisa i zamjena cilindra kvačila
Odluka – radovi na održavanju semafora
Odluka – radovi na održavanju video nadzora
Odluka – usluga korištenja generalnog servisa Agencije Srna
Odluka – usluga osiguranja radnika opštine
Odluka – usluga cijepanja parcela
Odluka – usluge geodetskog snimka petlje Gradiška
Odluka – usluga izrade projektne dokumentacije za trotoare
Odluka – usluga osiguranja motornih vozila
Odluka – usluga tehničkog pregleda motornih vozila
Odluka – nabavka tonera, ribona i ketridža
Odluka – nabavka auto guma
Odluka – usluga pranja putničkih motornih vozila
Odluka – isporuka i ugradnja vatrodojavne centrale i ručnog javljača
Odluka – uniforme za potrebe radnika
Odluka – cvijeće, cvijetni aranžmani i vijenci
Odluka – usluga sertificiranja sistema upravljanja kvalitetom
Odluka – glavni pregled konstrukcije vodotornja
Odluka – interventno održavanje ulica i manipulativnih površina u zimskom periodu
Odluka – izrada projektne dokumentacije za vodoizvorište
Odluka – adaptacija komunikacionih i sistema telemetrije
Odluka – adaptacija automatizacije i hlorisanja vodovodnog sistema
Odluka – kancelarijski namještaj
Odluka – vodoinstalacioni radovi
Odluka – ugostiteljska usluga za festival Vitezovo proljeće
Odluka – ljekarski pregled za pripadnike Profesionalne vatrogasne jedinice
Odluka – servis automobila Audi A6
Odluka – pretplata za časopis Agro planeta
Odluka – projektna dokumentacija za adaptaciju vodotornja
Odluka – izrada tehničke dokumentacije
Odluka – periodični pregled sredstava za rad
Odluka – štampanje lista Gradiške novine
Odluka – osiguranje radnika Profesionalne vatrogasne jedinice
Odluka – nabavka kafe
Odluka – nabavka usluge ozvučenja i redovnog servisiranja uređaja za ozvučenje
Odluka – izmjena dijela urbanističkog projekta Manjurevi Stadion Toplana
Odluka – asfaltiranje parkinga za službena vozila
Odluka – nabavka auto guma
Odluka – nasipanje i ravnanje kritičnih dionica lokalnih i nekategorisanih puteva
Odluka – izrada UTU uslova za rasvjetu u MZ Kozinci
Odluka – pranje putničkih motornih vozila
Odluka – ugostiteljska usluga povodom Dana opštine Gradiška
Odluka – periodični pregled izolacionih aparata
Odluka – zaštitne vatrogasne rukavice
Odluka – završni građevinski radovi na poslovnom prostoru u vlasništvu opštine Gradiška
Odluka – nabavka rolnica za parking aparate
Odluka – nabavka obuće za radnike parking službe
Odluka – nabavka uniformi za radnike parking službe
Odluka – nabavka majica za radnike parking službe
Odluka – usluga održavanja parking aparata
Odluka – vodoinstalaterski materijal za adaptaciju objekata
Odluka – ljetne uniforme za potrebe Komunalne policije
Odluka – usluga izrade glavnog projekta za spomen-ploče
Odluka – nabavka ruksaka namjenjenih djeci sa Kosova i Metohije
Odluka – školski pribor za djecu sa Kosova i Metohije
Odluka – gume za PVJ
Odluka – nabavka vatrogasne opreme, dijelova i sredstava
Odluka – usluga održavanja prevoznih sredstava – teretni program
Odluka – usluga izrade i štampe pamučnih majica za djecu koja ljetuju u Kumboru
Odluka – izrada Plana zaštite od požara
Odluka – radovi-hitna intervencija na sanaciji klizišta u Gornjim Podgradcima (Resanovci)
Odluka – redovan servis vatrogasnog vozila Iveco
Odluka – radovi na rekonstrukciji spomen obilježja u Miljevićima
Odluka – geotehničko ispitivanje
Odluka – nabavka, ugradnja i puštanje u rad rekuperacionog uređaja
Odluka – usluga medijskog praćenja
Odluka – usluga izrade glavnog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta
Odluka – postolja za zastave
Odluka – radovi na održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnim kolovozom
Odluka – usluga izrade softvera za plaćanje parkinga putem SMS-a
Odluka – radovi na adaptaciji Društvenog doma u Bok Jankovcu
Odluka – usluge uzrade projektne dokumentacije za ulice
Odluka – mobilni treminali za kontrolu plaćanja SMS parkinga
Odluka – geomehanički elaborat
Odluka – radovi na sanaciji platoa kod objekta Policijske uprave Gradiška
Odluka – usluga održavanja parking opreme
Odluka – nabavka obuće za ugostiteljske radnike i radnike na održavanju čistoće
Odluka – nabavka usluge izrade glavnih projekata Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama
Odluka – nabavka pića i ostalih napitaka za potrebe OUOG
Odluka – projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju vrtića
Odluka – preprojektovanje atmosferske kanalizacije za Agro-industrijsku zonu Nova Topola
Odluka – održavanje uređaja za hlađenje i ventilaciju
Odluka – servis PMV Audi A6
Odluka – nabavka udžbenika za učenike iz reda romske populacije
Odluka – izrada stručnog mišljenja i UTU uslova
Odluka – usluga izrade izmjene dijela Regulacionog plana Agorindustrijske zone Nova Topola
Odluka – nabavka poklon paketa za đake prvake
Odluka – izrada stručnog mišljenja i UTU uslova
Odluka – sanacija asfaltnog kolovoza u Ulici Ljube Mandića
Odluka – štampanje majica za zabavno-sportski program u grad bez automobila
Odluka – održavanje spomen obilježja na području opštine Gradiška
Odluka – ogrjevno drvo za PVJ
Odluka – prevoz ogrjevnog drveta
Odluka – štampanje promotivnog materijala za manifestacije u okviru Gradiške jeseni
Odluka – limarski radovi za održavanje izložbi krupne i sitne stoke u okviru manifestacije Gradiška jesen 2017
Odluka – usluge pripreme obroka i posluživanja pića za manifestacije u okviru Gradiške jeseni 2017
Odluka – ugostiteljska usluga povodom Slave opštine Gradiška Male Gospojine
Odluka – elektro-instalaterski radovi gromobranske instalacije na objektu vatrogasnog doma
Odluka – usluga za osposobljavanje službenika za provođenje internih provjera prema zahtjevima novog standarda ISO 9001
Odluka – štampanje izbornog materijala za izbore članova SMZ
Odluka – vodoinstalacioni radovi u prostorijama OUOG i PVJ
Odluka – vodoinstalaterski radovi na Društvenom domu kod spomenika palim borcima u Bok Jankovcu
Odluka – radovi na sanaciji krova na objektu školskih stanova u Cerovljanima – Kolona
Odluka – nabavka i ugradnja kanalskog klima uređaja
Odluka – usluga pranja putničkih motornih vozila u vlasništvu OUOG
Odluka – geodetska usluga snimanja puta za potrebe izrade regulacionog plana u Kijevcima
Odluka – usluga izrade Glavnog projekta distributivne vodovodne mreže za vodosnabdjevanje MZ Gašnica
Odluka – usluga štampanja investicionog profila opštine Gradiška
Odluka – usluga izrade Regulacionog plana dijela centra grada
Odluka – nabavka auto guma za putnička motorna vozila u vlasništvu opštinske uprave
Odluka – usluga izrade elaborata zaštite životne sredine
Odluka – usluga servisiranja ronilačke opreme
Odluka – nabavka novogodišnjeg nakita za svečano ukrašavanje gradskog područja Gradiške
Odluka – nabavka rokovnika i olovaka povodom novogodišnjih praznika
Odluka – usluga izrade projektne dokumentacije za obnovu svlačionica i izgradnju tribina na fudbalskom igralištu u MZ Čatrnja
Odluka – nabavka zimskih uniformi za potrebe Komunalne policije OUOG
Odluka – radovi na postavljanju, održavanju i skidanju novogodišnje dekorativne rasvjete na području opštine Gradiška
Odluka – nabavka novogodišnjih paketića
Odluka – usluga izrade kalendara i vrećica povodom novogodišnjih praznika nastupajuće 2018. godine
Odluka – radovi na sanaciji mokrog čvora u objektu Društvenog doma u MZ Bok Jankovac
Odluka – radovi na adaptaciji fasade na objektu Društvenog doma u MZ Bok Jankovac
Odluka – radovi na sanaciji pločastog propusta na putu Gornji Podgradci-Baraji
Odlukagrađevinski radovi na putevima na području opštine Gradiška
Odluka – radovi na rehabilitaciji puta u Gašnici
Odluka – građevinski radovi u šalter sali
Odlukaradovi na mašinskom profilisanju ulica na području opštine Gradiška
Odluka – ugostiteljska usluga povodom Svetosavske akademije
Odlukausluge korištenja generalnog sistema novinske agencije SRNA
Odluka
usluga pranja putničkih motornih vozila
Odluka
usluga održavanja vatrodojavnog sistema u prostorijama OUOG
Odluka
usluga održavanja parking aparata
Odlukanabavka tonera, ribona i ketridža
Odluka
nabavka sitne kancelarijske opreme
Odlukausluga izrade elaborata zaštite životne sredine za potrebe izdavanja ekološke dozvole
Odluka – usluga dizajna i izrade veb stranice opštine Gradiška
Odluka
usluga prevoza školske djece učesnika Malih olimpijskih igara Republike Srpske
Odluka
sredstva za čišćenje i održavanje higijene u prostorijama OUOG
Odluka – usluga osiguranja motornih vozila OUOG i PVJ
Odluka – usluga tehničkog pregleda motornih vozila OUOG i PVJ
Odluka – prevoz članova KUD sa područja opštine Gradiška u Orašac (Republika Srbija)
Odluka – usluga kolektivnog osiguranja radnika OUOG
Odluka – geodetske usluge cijepanja parcela i snimanje podloga
Odluka – izrada dopune projektne dokumentacije i izrada glavnog projekta
Odluka – usluga održavanja štampača, skenera i telefaksa
Odluka – auto gume za PMV
Odluka – vatrogasne radne cipele za potrebe PVJ
Odluka – teleskopski spasilački cilindar za potrebe PVJ

Odluka – ogrjevno drvo za potrebe PVJ

Odluka – usluga prevoza ogrjevnog drveta za potrebe PVJ

Odluka – režijski materijal za parking aparate
Odluka – ventili za kompozitne boce visokog pritiska za potrebe PVJ
Odluka – vodoinstalacioni radovi u prostorijama OUOG
Odluka – usluga servisa PMV marke Audi A6
Odluka – gumene čizme i kišne kabanice za potrebe PVJ
Odluka – usluga izrade Regulacionog plana Stadion
Odluka – prenosna video – kamera

Odluka – Usluga izrade dijela Regulacionog plana područja zona 2,7 i 8-istočni dio gradske zone Gradiška-istok
Odluka – Nabavka kancelarijskog namještaja
Odluka – štampanje lista Gradiške novine
Odluka – Nabavka usluge prevoza učenika srednjih škola do Nacionalnog parka Kozara
Odluka – Nabavka usluge izrade urbanističko-tehničkih uslova za rekonstrukciju objekta Gimnazije i OŠ Petar Kočić Nova Topola
Odluka – Nabavka cvijeća, cvijetnih aranžmana i vijenaca
Odluka – Osiguranje zaposlenih u PVJ Gradiška
Odluka – Nabavka poslovne odjeće za radnike u šalter sali OUOG
Odluka – Nabavka motorne kosilice za potrebe PVJ
Odluka – Nabavka kancelarijskih stolica za šalter salu OUOG
Odluka – usluga izvođenja istražnog geomehaničkog bušenja za potrebe izgradnje administrativno-poslovnog objekta u Gradišci
Odluka – usluga izrade stolova i klupa od masivnog drveta za potrebe opremanja Doma kulture u Gašnici
Odluka – nabavka uniformi za radnike u šalter sali Opštinske uprave opštine Gradiška
Odluka – nabavka molersko-farbarskih radova u objektu Opštinske uprave opštine Gradiška
Odluka – usluga održavanja parking aparata
Odluka – usluga periodičnog ljekarskog pregleda pripadnika vatrogasne službe u PVJ
Odluka – nabavka zastava za potrebe Opštinske uprave opštine Gradiška
Odluka – usluga štampanja knjige Građanska Gradiška
Odluka – radovi na rehabilitaciji puteva u potkozarskim naseljima opštine Gradiška u svrhu zaštite od poplava
Odluka – radovi na hitnoj intervenciji na putevima dolinskog područja opštine Gradiška u svrhu zaštite od poplava
Odluka – izrada i štampa pamučnih majica i šorceva sa logom i natpisom opštine Gradiška
Odluka – nabavka ljetnih uniformi za potrebe Komunalne policije OUOG
Odluka – usluga vršenja geodetskih poslova-parcelacija u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola
Odluka – nabavka vatrogasne opreme, dijelova i sredstava za gašenje
Odluka – usluga održavanja uređaja za hlađenje i ventilaciju u zgradi OUOG
Odluka – usluga održavanja prevoznih sredstava – teretni program

ODLUKE O DODJELI UGOVORA

Odluka – održavanje javne higijene
Odluka – održavanje ulica asfalt
Odluka – održavanje ulica makadam
Odluka – održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije
Odluka – održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije
Odluka – održavanje javne rasvjete
Odluka – održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva asfalt
Odluka – održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva makadam
Odluka – iznajmljivanje mobilnih sanitarnih toaleta
Odluka – rekonstrukcija i sanacija ulice Sv. đakona Avakuma
Odluka – kancelarijski materijal
Odluka – usluge štampanja i grafičke usluge
Odluka – sredstva za čišćenje i održavanje higijene
Odluka – računari i računarska oprema
Odluka – rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva
Odluka – radovi na održavanju ograda, cjevastih propusta …
Odluka – održavanje putničkih motornih vozila
Odluka – bankarske usluge kreditiranja poljoprivrednih proizvođača
Odluka – radovi na asfaltiranju nekategorisanih puteva
Odluka – suzbijanje komaraca
Odluka – televizijske usluge
Odluka – asfaltiranje nekategorisanih puteva
Odluka – izrada glavnog projekta sekundarne kanalizacione mreže
Odluka – usluga nadogradnje geogr. inf. sistema GIS
Odluka – usluga čišćenja kanala
Odluka – sanacija klizišta
Odluka – građevinski radovi na rekonstrukciji vatrogasnog doma
Odluka – asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Gradiška
Odluka – iznajmljivanje mrežnih multifunkcionalnih uređaja za štampanje
Odluka – dodatni radovi na rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Gradiška
Odluka – zaštitna vatrogasna oprema za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice
Odluka – nabavka goriva i maziva
Odluka – usluga izrade Osnova zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta OG – početna faza
Odluka – radovi na sanaciji krova i molersko-farbarski radovi, ponovljeni postupak
Odluka – dodatna usluga održavanja javne rasvjete na gradskom, prigradskim i području seoskih mjesnih zajednica opštine Gradiška
Odluka – održavanje vodoprivrednog objekta crpne stanice Kej
Odluka – radovi na rekonstrukciji i dogradnji dječijeg vrtića Lepa radić, objekat Cipelići
Odluka 2 – radovi na rekonstrukciji i dogradnji dječijeg vrtića Lepa Radić, objekat Cipelići
Odluka – sanacija pješačke staze i izgradnja silazne rampe
Odluka – radovi na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području opštine Gradiška
Odluka – usluge održavanja gradskih ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Gradiška
Odluka – nabavka pogonskog goriva za čišćenje nekategorisanih puteva i puteva koje mjesne zajednice same održavaju u zimskom periodu
Odluka o drugorangiranom – radovi na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području opštine Gradiška
Odluka – usluga održavanja hidromelioracionog sistema
Odluka – hitna intervencija na sanaciji krova na objektu Javne ustanove Kulturni centar Gradiška
Odluka – dogradnja spomen obilježja
Odluka – izvođenje dodatnih i novih radova na asfaltiranju nekategorisanih puteva
Odluka – dodatni i novi radovi na asfaltiranju lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Gradiška
Odluka – usluga iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja za štampanje
Odluka – gorivo i mazivo
Odluka – higijenski materijal za opremanje sanitarnih čvorova u objektu OUOG
Odluka – kancelarijski materijal
Odluka – održavanje putničkih motornih vozila
Odluka – piće i ostali napici za potrebe OUOG
Odluka – televizijske usluge
Odluka – usluga iznajmljivanja mobilnih sanitarnih toaleta
Odluka – usluga održavanja javne rasvjete
Odluka – usluge medijskog praćenja rada Načelnika opštine i OUOG
Odluka – usluga čišćenja kanala, zamjena oštećenih propusta na kanalskoj mreži i izmuljivanje kritičnih dionica kanala na području opštine Gradiška

Odluka – nabavka radova na održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica sa asfaltnim kolovozom i održavanje ograda, cjevastih propusta i putnih jaraka na području opštine Gradiška
Odluka – nabavka građevinskih radova na objektima OUOG i rušenje stambenog objekta
Odluka – nabavka radova na asfaltiranju nekategorisanih puteva

Odluka – usluga izrade izmjene Prostornog plana opštine Gradiška 2005 – 2020. godine za poslovnu zonu Liman
Odluka – nabavka radova na rekonstrukciji ulice Jovana Cvijića i izgradnji pješačke staze u ulici Petra Pecije
Odluka – kancelarijski materijal za potrebe OUOG – odluka po rješenju drugostepenog organa
Odluka – štamparske i garfičke usluge
Odluka – usluga održavanja crpne stanice Kej
Odluka – sistematska dezinsekcija-suzbiijanje komaraca na području opštine Gradiška
Odluka – radovi na objektima infastrukture u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola
Odluka – usluga izrade Regulacionog plana Nova Topola-Zapad i Regulacionog plana Nova Topola-Istok
Odluka – nabavka računara i računarske opreme
Odluka – radovi na adaptaciji vodotornja u Žeravici

PODACI O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA I NJIHOVOJ REALIZACIJI

Tabela ugovora za 2017.
Tabela ugovora za 2018.