ОБАВЈЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА О САНАЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА

29.март 2018. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА

Обавјештавају се учесници у саобраћају да су у току активности на санацији саобраћајница са асфалтним коловозом.

Замољавају се грађани да своје понашање у саобраћају прилагоде провођењу наведених активности како исте не би утицале на безбједност одвијања саобраћаја и како би се омогућило несметано извођење радова.

YEP ИНКУБАТОР ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА – ЗАВРШЕТАК ПРВЕ ФАЗЕ

Успјешно је завршена прва фаза Програма подршке предузетништву кроз YEP Инкубатор пословних идеја на подручју општине Градишка. Прва фаза је подразумијавала активности везане за информисање, мотивисање и селекцију кандидата у оквиру Јавног позива, који је трајао од 15.01.2018. године до 15.02.2018. године.
Укупан број пријава на Јавни позив на подручју општине Градишка износио је 34, од чега је прихваћено 16 пријава, док је 18 одбачено. Вредновање и селекцију пријава обавила је кoмисиjа, кojу су чинили прeдстaвници Прojeктa зaпoшљaвaњa млaдих (YEP), Општине Градишка и Завода за запошљавање Републике Српске.
У наредним фазама Програма, кандидатима који су остварили прaвo учeшћa у YEP Инкубaтoру пoслoвних идeja биће осигурана пoдршка у jaчaњу личних прeдузeтничких кaпaцитeтa, рaзвojу мoдeлa и пoслoвнoг плaнa зa свoj пoдухвaт, тeхничкoj имплeмeнтaциjи прoизвoдa и/или услуга, тe мeнтoрствo у рeгистрaциjи и рaзвojу бизнисa. Нa крajу прoцeсa инкубaциje, пoлaзници ћe свoje бизнисe прeдстaвити стручнoj кoмисиjи. Пoслoвним пoдухвaтимa кojи дoбиjу пoзитивну oцjeну бићe пoнуђeн пaкeт пoдршкe кojи укључуje инвeстициoнa срeдствa зa пoкрeтaњe бизнисa тe мeнтoрску пoдршку у oблaстимa у кojим се зa тo идeнтификуje пoтрeбa.