ОБАВЈЕШТЕЊЕ Општинска изборна комисија  Градишка

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА  ГРАДИШКА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ У ПРОСТОРИЈАМА У УЛИЦИ КОЗАРСКИХ БРИГАДА ББ (ЗГРАДА  ЈП „ВОДОВОД“) СВАКИМ ДАНОМ СА ПОЧЕТКОМ ОД 7,30 ЧАСОВА

ТЕЛЕФОНИ  051/818-018

051/814-729

ОИК 010 Б ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА
ОДСЈЕК ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У посљедње вријеме уочена је повећана активност становништва у одлагању минско-експлозивних средстава у природу, канале, ријеке, контејнере за смеће и слично, што представља директну опасност по људске животе а посебно дјецу и омладину.

У складу са наведеним, а у циљу подузимања правовремених, превентивних мјера заштите становништва, Одсјек Цивилне заштите општине Градишка упозорава становништво да, све уочено или пронађено од минско-експлозивних средстава, пријави Одсјеку Цивилне заштите Градишка на бр. телефона: 051/814-753 како би припадници Цивилне заштите изашли на лице мјеста те безбједно уклонили потенцијалну опасност.

Јавни позив за експерте и фасилитаторе за пружање консултантских услуга у вези са укључивањем и оснаживањем Рома на локалном нивоу

У склопу програма ROMACTED Вијеће Европе расписало Јавни позив за експерте и фасилитаторе за пружање консултантских услуга у вези са укључивањем и оснаживањем Рома на локалном нивоу. Више о самом позиву можете сазнати путем линка:  ROMACTED CALL FOR TENDERS: FACILITATORS AND EXPERTS

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Општинска изборна комисија 010Б Градишка

Општинска изборна комисија 010Б Градишка  у складу са одредбама члана 11. а у вези са члановима 12. и 13.  Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:29/18), провела је јавни поступак додјеле мјеста у бирачким одборима за основну изборну јединицу 010Б Градишка дана 10. аугуста 2018. године у  сали број 47  Општинске управе Градишка, са почетком у 16,00 часова.

Јавном поступку додјеле присуствовали су  политички субјекти који су овјерени за учешће на  Општим изборима 07. октобра 2018. године

Табела 1-Листа политичких субјеката 
Табела 2-Додјела мјеста у бирачком одбору (10.8.2018.)
Табела 2-Додјела мјеста у бирачком одбору – ИСПРАВКА (13.8.2018.)
Табела 3-Учешће политичких субјеката у додјели

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
010Б ГРАДИШКА

Литерарни конкурс “Истина о Србима”

СП и КД ПРОСВЈЕТА
ГРАДИШКA
РЕПУБЛИКА СРПСКА

расписује традиционални литерарни

КОНКУРС:

ИСТИНА О СРБИМА„

Радови за конкурс су у стиху и прози и три награде за сваку област (I, II, III).

Радове слати на адресу: СП и КД Просвјета, Улица Митрополита Георгија Николајевича бр. 22, 78400 Градишка, Република Српска.

(Радове куцати у три примјерка, под шифром, рјешење шифре доставити у посебној коверти).

Рок за пријем радова је 15. 09. 2018.

Датум уручења награда биће накнадно објављен.

Предсједник Општинског одбора СП и КД

Просвјета Градишка

Радана Станишљевић, проф

Обавјештење – Јавни увид у Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године и Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке

О Г Л А С

Обавјештава се јавност да ће Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године и Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке, бити на јавном увиду у периоду од 17. августа до 17. септембра 2018 године.
Нацрти ових планова ће бити изложен у просторијама Општинске управе општине Градишка (шалтер сала).
Јавни увид ће се вршити увидом у текстуални и графички дио нацрта планова. Заинтересована лица могу извршити увид у нацрте предметних планова сваким радним даном од 7,30 сати до 15,30 сати.
У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама или се могу доставити Одјељењу за просторну уређење и грађење у писаној форми.
Информације везане за Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године могу се добити у канцеларији број 4 или на број телефона 051/ 810-304.
Информације везане за Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке могу се добити у канцеларијама број 12 и 15 или на бројеве телефона 051/810-312 и 051/810-315.

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

 1. Предмет

Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17).

 

 1. Услови

Право пријаве на овај јавни позив имају привредна друштва и предузетници (у даљем тексту: корисници) који:

 1. имају сједиште на подручју општине Градишка;
 2. су регистровани код надлежног органа у 2017. години;
 3. имају регистровану производну дјелатност из области дрвопрераде, металопрераде, текстилне или прехрамбене индустрије;
 4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са 31.12.2017. године;
 5. су остварили позитиван пословни резултат на крају 2017. године;
 6. учествују са минимално 20% властитих финансијских средстава у активности (улагању) која се подстиче Програмом;
 7. су приложили оригинал или овјерену копију предрачуна (профактуре, понуде) по којој се извршава планирана активност (улагање);
 8. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора по истом основу.

 

 1. Финансијска средства

Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће активности:

 1. набавка граћевинског материјала за доградњу, реконструкцију или адаптацију већ постојећег производног простора. За планиране грађевинске радове корисник мора имати сву одговарајућу потребну документацију у моменту пријављивања. Трошкове грађевинских радова сноси корисник.
 2. набавка нове опреме.

Укупна вриједност предложене активности, која укључује средства из Програма и властита средства корисника, не може бити већа од 40.000,00 КМ. Максималан износ одобрених средстава по кориснику је 20.000,00 КМ.

Средства из овог јавног позива се не додјељују за:

 1. активности већ финансиране у склопу неког другог програма или пројекта;
 2. куповину и изнајмљивање земљишта или објеката;
 3. трошкове лизинга;
 4. куповину коришћене опреме;
 5. грађевинске радове (услуге извођача радова);
 6. куповину возила.

 

 1. Поступак додјеле и исплате средстава

Поступак додјеле и исплате средстава спроводи Комисија за додјелу и исплату средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине.

Све пријаве које задовоље услове за додјелу средстава биће оцјењене у складу са критеријима дефинисаним Програмом.

Износ одобрених средстава по кориснику се одређује на основу броја бодова на начин да корисници са највише бодова имају приоритет у додјели средстава.

Број корисника подстицаја којима ће се одобрити средства је ограничен укупним износом средстава предвиђених Програмом.

Средства ће корисницима бити уплаћена на рачун добављача у складу са условима уговора који ће бити склопљен са корисником.

 

 1. Обрасци пријаве и пратећа документација

Пријава се подноси на прописаном обрасцу, који се налази у Прилогу 1 овог јавног позива, који чини његов саставни дио. Образац пријаве садржи списак пратеће документације. Образац ће бити доступан у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Општине Градишка www.opstina-gradiska.com.

 

 1. Начин и рок за подношење пријава

Образац пријаве са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти препорученом поштом или лично (потписана и датирана потврда ће се додијелити подносиоцу пријаве који лично достави пријаву) на сљедећу адресу:

Општинска управа Градишка

Видовданска 1а

78400 Градишка

На коверти је потребно назначити ,,Позив за подстицај економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању“ и пуни назив и адресу подносиоца пријаве, те нагласити ,,НЕ ОТВАРАТИ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА“.

Пријаве достављене другим путем, као и неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати. Сви учесници у јавном позиву биће писмено обавјештени о резултатима позива.

 

Датум објаве: 12.07.2018. године.

Крајњи рок за доставу пријава: 10.08.2018. године.

 

 1. 7. Остале напомене

Додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Општине Градишка (канцеларија 44), на телефон 051/810-344, или на интернет страници www.opstina-gradiska.com.

Инфо радионица за потенцијалне кориснике ће се одржати 19.07.2018. године, у 10 часова, у просторијама Општине Градишка (сала 47).

 

 1. 8. Документи за преузимање

Јавни позив

Образац за пријаву