OBAVJEŠTENJE – Opštinska izborna komisija 010B Gradiška

Opštinska izborna komisija 010B Gradiška  u skladu sa odredbama člana 11. a u vezi sa članovima 12. i 13.  Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:29/18), provela je javni postupak dodjele mjesta u biračkim odborima za osnovnu izbornu jedinicu 010B Gradiška dana 10. augusta 2018. godine u  sali broj 47  Opštinske uprave Gradiška, sa početkom u 16,00 časova.

Javnom postupku dodjele prisustvovali su  politički subjekti koji su ovjereni za učešće na  Opštim izborima 07. oktobra 2018. godine

Tabela 1-Lista političkih subjekata 
Tabela 2-Dodjela mjesta u biračkom odboru (10.8.2018.)
Tabela 2-Dodjela mjesta u biračkom odboru – ISPRAVKA (13.8.2018.)
Tabela 3-Učešće političkih subjekata u dodjeli

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
010B GRADIŠKA

JAVNI OGLAS za korišćenje izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi održavanja Manifestacije „Gradiška jesen 2018“

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. i 88. Statuta opštine Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška“ broj 4/17), Načelnik opštine Gradiška raspisuje:

J A V N I   O G L A S
za korišćenje izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
radi održavanja Manifestacije „Gradiška jesen 2018“

1. Daje se na korišćenje izgrađeno gradsko građevinsko zemljište u daljnjem tekstu (javna površina) u ulici Dositejeva označeno kao k.č.2443 k.o.Gradiška 1, u 4 (četiri) dijela i to:

– Parcela I u površini od 1.218,00 m²,

– Parcela II u površini od 1.218,00 m²,

– Parcela III u površini od 1.134,00 m²,

– Parcela IV u površini od 1.134,00 m²,

Parcele I-IV daju se na korišćenje radi postavljanja uređaja i opreme za pružanje usluga zabavnih igara, u okviru održavanja Manifestacije „Gradiška jesen 2018“.

Period korišćenja predmetnih parcela za navedene namjene je od 14.09. do 23.09.2018.godine.

Početna visina zakupnine za korišćenje javne površine iznosi 6,00 KM/m²+PDV.

2. Pravo učešća u postupku dodjeljivanja na korišćenje imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica registrovana za djelatnost pružanja usluga zabavnih igara, koja raspolažu adekvatnom strukturom i obimom atestovanih uređaja i opreme za navedene namjene.

3. Prijava za učešće u postupku dodjele na korišćenje podnosi se u pismenoj formi. Prijava treba da sadrži:

– podatke o učesniku,

– ponuđena cijena po 1,00 m² (koja ne može biti niža od 6,00 KM/m²+PDV).,

– naznačen period korišćenja,

– identifikacioni broj poreskog obveznika (JIB),

– rješenje odobrenja za rad za pružanje usluga zabavnih igara (Sudsko rješenje o registraciji za pravna lica / opštinsko Rješenje za rad za fizička lica-preduzetnike),

– potvrdu o izmirenim finansijskim obavezama prema opštini Gradiška,

– struktura uređaja i opreme zabavnih igara sa potrebnom dokumentacijom (prateći atesti i licence).

4. Najpovoljnijim ponuđačem se smatra onaj koji je ponudio najviši iznos zakupnine po 1,00 m² uz obavezu ispunjenja ostalih uslova iz oglasa.

5. Sa najpovoljnijim ponuđačem Načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu javne površine.

6. Ponuđač iz prethodne tačke dužan je uplatiti zakupninu u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja ugovora.

7. Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči opštinske uprave do 15³º sati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se u zatvorenoj koverti dostavljaju na adresu: Opština Gradiška, Organizacioni odbor za održavanje Manifestacije „Gradiška jesen 2018“, ulica Vidovdanska 1A, 78400 Gradiška.

8. Lokacije koje se daju na korišćenje moći će se pogledati u dogovoru sa kontakt osobom ispred opštinske uprave.

Za sve dodatne informacije, kontakt osobe: Nemanja Vukelić i Gordana Nikolić,tel. 051/810-325 i 051/810-322 u periodu od13ºº do 15ºº.

9. Oglas je objavljen na oglasnoj ploči Opštinske uprave opštine Gradiška i internet stranici Opštine Gradiška, a obavještenje o raspisivanju oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

NAČELNIK OPŠTINE

Zoran Adžić

Literarni konkurs “Istina o Srbima”

SP i KD PROSVJETA
GRADIŠKA
REPUBLIKA SRPSKA

raspisuje tradicionalni literarni

KONKURS:

ISTINA O SRBIMA„

Radovi za konkurs su u stihu i prozi i tri nagrade za svaku oblast (I, II, III).

Radove slati na adresu: SP i KD Prosvjeta, Ulica Mitropolita Georgija Nikolajeviča br. 22, 78400 Gradiška, Republika Srpska.

(Radove kucati u tri primjerka, pod šifrom, rješenje šifre dostaviti u posebnoj koverti).

Rok za prijem radova je 15. 09. 2018.

Datum uručenja nagrada biće naknadno objavljen.

Predsjednik Opštinskog odbora SP i KD

Prosvjeta Gradiška

Radana Stanišljević, prof

Obavještenje – Javni uvid u Nacrt izmjene dijela Prostornog plana opštine Gradiška 2005-2020. godine i Nacrt Regulacionog plana dijela centra Gradiške

O G L A S

Obavještava se javnost da će Nacrt izmjene dijela Prostornog plana opštine Gradiška 2005-2020. godine i Nacrt Regulacionog plana dijela centra Gradiške, biti na javnom uvidu u periodu od 17. avgusta do 17. septembra 2018 godine.
Nacrti ovih planova će biti izložen u prostorijama Opštinske uprave opštine Gradiška (šalter sala).
Javni uvid će se vršiti uvidom u tekstualni i grafički dio nacrta planova. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u nacrte predmetnih planova svakim radnim danom od 7,30 sati do 15,30 sati.
U toku trajanja javnog uvida mogu se davati primjedbe, prijedlozi i mišljenja koji će se upisivati u svesku sa numerisanim stranama ili se mogu dostaviti Odjeljenju za prostornu uređenje i građenje u pisanoj formi.
Informacije vezane za Nacrt izmjene dijela Prostornog plana opštine Gradiška 2005-2020. godine mogu se dobiti u kancelariji broj 4 ili na broj telefona 051/ 810-304.
Informacije vezane za Nacrt Regulacionog plana dijela centra Gradiške mogu se dobiti u kancelarijama broj 12 i 15 ili na brojeve telefona 051/810-312 i 051/810-315.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju

 1. Predmet

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju („Službeni glasnik opštine Gradiška“, broj 11/17).

 

 1. Uslovi

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici) koji:

 1. imaju sjedište na području opštine Gradiška;
 2. su registrovani kod nadležnog organa u 2017. godini;
 3. imaju registrovanu proizvodnu djelatnost iz oblasti drvoprerade, metaloprerade, tekstilne ili prehrambene industrije;
 4. nemaju dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 31.12.2017. godine;
 5. su ostvarili pozitivan poslovni rezultat na kraju 2017. godine;
 6. učestvuju sa minimalno 20% vlastitih finansijskih sredstava u aktivnosti (ulaganju) koja se podstiče Programom;
 7. su priložili original ili ovjerenu kopiju predračuna (profakture, ponude) po kojoj se izvršava planirana aktivnost (ulaganje);
 8. nisu u tekućoj godini ostvarili bespovratna sredstva iz drugih izvora po istom osnovu.

 

 1. Finansijska sredstva

Sredstva iz ovog javnog poziva se dodjeljuju kao podsticaji za sljedeće aktivnosti:

 1. nabavka graćevinskog materijala za dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju već postojećeg proizvodnog prostora. Za planirane građevinske radove korisnik mora imati svu odgovarajuću potrebnu dokumentaciju u momentu prijavljivanja. Troškove građevinskih radova snosi korisnik.
 2. nabavka nove opreme.

Ukupna vrijednost predložene aktivnosti, koja uključuje sredstva iz Programa i vlastita sredstva korisnika, ne može biti veća od 40.000,00 KM. Maksimalan iznos odobrenih sredstava po korisniku je 20.000,00 KM.

Sredstva iz ovog javnog poziva se ne dodjeljuju za:

 1. aktivnosti već finansirane u sklopu nekog drugog programa ili projekta;
 2. kupovinu i iznajmljivanje zemljišta ili objekata;
 3. troškove lizinga;
 4. kupovinu korišćene opreme;
 5. građevinske radove (usluge izvođača radova);
 6. kupovinu vozila.

 

 1. Postupak dodjele i isplate sredstava

Postupak dodjele i isplate sredstava sprovodi Komisija za dodjelu i isplatu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje Načelnik opštine.

Sve prijave koje zadovolje uslove za dodjelu sredstava biće ocjenjene u skladu sa kriterijima definisanim Programom.

Iznos odobrenih sredstava po korisniku se određuje na osnovu broja bodova na način da korisnici sa najviše bodova imaju prioritet u dodjeli sredstava.

Broj korisnika podsticaja kojima će se odobriti sredstva je ograničen ukupnim iznosom sredstava predviđenih Programom.

Sredstva će korisnicima biti uplaćena na račun dobavljača u skladu sa uslovima ugovora koji će biti sklopljen sa korisnikom.

 

 1. Obrasci prijave i prateća dokumentacija

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 1 ovog javnog poziva, koji čini njegov sastavni dio. Obrazac prijave sadrži spisak prateće dokumentacije. Obrazac će biti dostupan u šalter sali (šalter broj 7) i na internet stranici Opštine Gradiška www.opstina-gradiska.com.

 

 1. Način i rok za podnošenje prijava

Obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će se dodijeliti podnosiocu prijave koji lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Opštinska uprava Gradiška

Vidovdanska 1a

78400 Gradiška

Na koverti je potrebno naznačiti ,,Poziv za podsticaj ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju“ i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti ,,NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati. Svi učesnici u javnom pozivu biće pismeno obavješteni o rezultatima poziva.

 

Datum objave: 12.07.2018. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava: 10.08.2018. godine.

 

 1. 7. Ostale napomene

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Opštine Gradiška (kancelarija 44), na telefon 051/810-344, ili na internet stranici www.opstina-gradiska.com.

Info radionica za potencijalne korisnike će se održati 19.07.2018. godine, u 10 časova, u prostorijama Opštine Gradiška (sala 47).

 

 1. 8. Dokumenti za preuzimanje

Javni poziv

Obrazac za prijavu