YEP ИНКУБАТОР ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА – ЗАВРШЕТАК ПРВЕ ФАЗЕ

Успјешно је завршена прва фаза Програма подршке предузетништву кроз YEP Инкубатор пословних идеја на подручју општине Градишка. Прва фаза је подразумијавала активности везане за информисање, мотивисање и селекцију кандидата у оквиру Јавног позива, који је трајао од 15.01.2018. године до 15.02.2018. године.
Укупан број пријава на Јавни позив на подручју општине Градишка износио је 34, од чега је прихваћено 16 пријава, док је 18 одбачено. Вредновање и селекцију пријава обавила је кoмисиjа, кojу су чинили прeдстaвници Прojeктa зaпoшљaвaњa млaдих (YEP), Општине Градишка и Завода за запошљавање Републике Српске.
У наредним фазама Програма, кандидатима који су остварили прaвo учeшћa у YEP Инкубaтoру пoслoвних идeja биће осигурана пoдршка у jaчaњу личних прeдузeтничких кaпaцитeтa, рaзвojу мoдeлa и пoслoвнoг плaнa зa свoj пoдухвaт, тeхничкoj имплeмeнтaциjи прoизвoдa и/или услуга, тe мeнтoрствo у рeгистрaциjи и рaзвojу бизнисa. Нa крajу прoцeсa инкубaциje, пoлaзници ћe свoje бизнисe прeдстaвити стручнoj кoмисиjи. Пoслoвним пoдухвaтимa кojи дoбиjу пoзитивну oцjeну бићe пoнуђeн пaкeт пoдршкe кojи укључуje инвeстициoнa срeдствa зa пoкрeтaњe бизнисa тe мeнтoрску пoдршку у oблaстимa у кojим се зa тo идeнтификуje пoтрeбa.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОПШТИНА ГРАДИШКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
– КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА –

о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

Позивамо сва заинтересована предузећа, установе, мјесне заједнице, политичке организације и удружења грађана са подручја општине Градишка да доставе своје приједлоге за додјелу јавних признања општине Градишка поводом 24. априла, Дана општине Градишка.

Одлуком о установљењу јавних признања општине Градишка установљена су сљедећа признања:

  1. Повеља општине Градишка
  2. Захвалница општине Градишка

Основни критерији за додјелу једног од наведених признања су:

  • изузетна остварења и остварени врхунски резултати у области
  • образовања, науке, културе, умјетности, спорта и физичке културе,
  • изузетан допринос на пољу хуманитарних, добротворних акција и донаторства,
  • испољена храброст у ванредним ситуацијама на спашавању људских  живота и спречавање материјалних штета,
  • изузетан допринос развоју општине радом и заслугама у изградњи,  стварању, развијању и његовању односа са другим локалним заједницама и широм заједницом, укључујући и друге државе и међународне субјекте,
  • постигнути изузетни резултати у развоју и изградњи општине у привређивању, освајању нових технологија, техничких унапређења,  новаторства и рационализације.

Признања се могу додјељивати појединцима, предузећима, установама и другим субјектима.

Приједлог за додјелу јавног признања за физичка лица треба да садржи образложење и биографију предложеног кандидата, односно образложење и статусне податке за правно лице које се предлаже.

Приједлози се достављају Комисији за јавна признања Скупштине општине Градишка, Видовданска 1A, најкасније до 30.03.2018. године.

  

Број: 01-013-22/18                                                 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Датум: 7.3.2018. године                                           Томислав Ковачевић с.р.

САОПШТЕЊЕ – Републички хидрометеоролошки завод РС, у прогнози временских прилика за наредни период, предвиђа нагли пораст температуре праћен кишом….

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОДСЈЕК ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

САОПШТЕЊЕ

Републички хидрометеоролошки завод РС, у прогнози временских прилика за наредни период, предвиђа нагли пораст температуре праћен кишом.

Усљед наглог отапања великих количина снијега, очекује се пораст нивоа бујичних потока и ријека на подручју општине, повећање водостаја ријеке Саве, као и појава веће количине површинских и подземних вода.

У циљу предузимања правовремених, превентивних мјера заштите становништва и материјалних добара, Одсјек Цивилне заштите општине Градишка упозорава становништво да на вријеме, у складу са могућностима предузме све активности како би се избјегла евентуална штета.

Посебну пажњу треба обратити на одржавање канала и пропуста у непосредној близини кућа, како би се избјегле евентуалне штете које могу настати због немогућности протока нагло накупљених великих количина воде.