ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Јавни увид – Нацрт регулационог плана дијела центра Градишке

Јавни увид – Нацрт регулационог плана дијела центра Градишке

О Г Л А С

Одјељење за просторно уређење и грађење Општине Градишка обавјештава јавност да се Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке налази на јавном увиду у периоду од 17. августа до 17. септембра 2018 године.

Нацрт плана је изложен у шалтер сали Општинске управе Градишка.

У току трајања јавног увида заинтересована лица могу давати примједбе, приједлоге и мишљења на планска рјешења.

Информације везане за Нацрт плана могу се добити у канцеларијама број 4 и 12 или на бројеве телефона 051/810-304 и 051/810-312.

Јавни позив за експерте и фасилитаторе за пружање консултантских услуга у вези са укључивањем и оснаживањем Рома на локалном нивоу

У склопу програма ROMACTED Вијеће Европе расписало Јавни позив за експерте и фасилитаторе за пружање консултантских услуга у вези са укључивањем и оснаживањем Рома на локалном нивоу. Више о самом позиву можете сазнати путем линка:  ROMACTED CALL FOR TENDERS: FACILITATORS AND EXPERTS

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Општинска изборна комисија 010Б Градишка

Општинска изборна комисија 010Б Градишка  у складу са одредбама члана 11. а у вези са члановима 12. и 13.  Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број:29/18), провела је јавни поступак додјеле мјеста у бирачким одборима за основну изборну јединицу 010Б Градишка дана 10. аугуста 2018. године у  сали број 47  Општинске управе Градишка, са почетком у 16,00 часова.

Јавном поступку додјеле присуствовали су  политички субјекти који су овјерени за учешће на  Општим изборима 07. октобра 2018. године

Табела 1-Листа политичких субјеката 
Табела 2-Додјела мјеста у бирачком одбору (10.8.2018.)
Табела 2-Додјела мјеста у бирачком одбору – ИСПРАВКА (13.8.2018.)
Табела 3-Учешће политичких субјеката у додјели

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
010Б ГРАДИШКА

ЈАВНИ ОГЛАС за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 68. и 88. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17), Начелник општине Градишка расписује:

Ј А В Н И   О Г Л А С
за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта
ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“

1. Даје се на коришћење изграђено градско грађевинско земљиште у даљњем тексту (јавна површина) у улици Доситејева означено као к.ч.2443 к.о.Градишка 1, у 4 (четири) дијела и то:

– Парцела I у површини од 1.218,00 m²,

– Парцела II у површини од 1.218,00 m²,

– Парцела III у површини од 1.134,00 m²,

– Парцела IV у површини од 1.134,00 m²,

Парцеле I-IV дају се на коришћење ради постављања уређаја и опреме за пружање услуга забавних игара, у оквиру одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“.

Период коришћења предметних парцела за наведене намјене je од 14.09. до 23.09.2018.године.

Почетна висина закупнине за коришћење јавне површине износи 6,00 КМ/m²+ПДВ.

2. Право учешћа у поступку додјељивања на коришћење имају сва правна лица, предузетници и физичка лица регистрована за дјелатност пружања услуга забавних игара, која располажу адекватном структуром и обимом атестованих уређаја и опреме за наведене намјене.

3. Пријава за учешће у поступку додјеле на коришћење подноси се у писменој форми. Пријава треба да садржи:

– податке о учеснику,

– понуђена цијена по 1,00 m² (која не може бити нижа од 6,00 КМ/m²+ПДВ).,

– назначен период коришћења,

– идентификациони број пореског обвезника (ЈИБ),

– рјешење одобрења за рад за пружање услуга забавних игара (Судско рјешење о регистрацији за правна лица / општинско Рјешење за рад за физичка лица-предузетнике),

– потврду о измиреним финансијским обавезама према општини Градишка,

– структура уређаја и опреме забавних игара са потребном документацијом (пратећи атести и лиценце).

4. Најповољнијим понуђачем се сматра онај који је понудио највиши износ закупнине по 1,00 m² уз обавезу испуњења осталих услова из огласа.

5. Са најповољнијим понуђачем Начелник општине ће закључити уговор о закупу јавне површине.

6. Понуђач из претходне тачке дужан је уплатити закупнину у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора.

7. Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од објављивања огласа на огласној плочи општинске управе до 15³º сати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са пратећом документацијом се у затвореној коверти достављају на адресу: Општина Градишка, Организациони одбор за одржавање Манифестације „Градишка јесен 2018“, улица Видовданска 1А, 78400 Градишка.

8. Локације које се дају на коришћење моћи ће се погледати у договору са контакт особом испред општинске управе.

За све додатне информације, контакт особе: Немања Вукелић и Гордана Николић,тел. 051/810-325 и 051/810-322 у периоду од13ºº до 15ºº.

9. Оглас је објављен на огласној плочи Општинске управе општине Градишка и интернет страници Општине Градишка, a обавјештење о расписивању огласа у дневном листу „Глас Српске“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Аџић

Литерарни конкурс “Истина о Србима”

СП и КД ПРОСВЈЕТА
ГРАДИШКA
РЕПУБЛИКА СРПСКА

расписује традиционални литерарни

КОНКУРС:

ИСТИНА О СРБИМА„

Радови за конкурс су у стиху и прози и три награде за сваку област (I, II, III).

Радове слати на адресу: СП и КД Просвјета, Улица Митрополита Георгија Николајевича бр. 22, 78400 Градишка, Република Српска.

(Радове куцати у три примјерка, под шифром, рјешење шифре доставити у посебној коверти).

Рок за пријем радова је 15. 09. 2018.

Датум уручења награда биће накнадно објављен.

Предсједник Општинског одбора СП и КД

Просвјета Градишка

Радана Станишљевић, проф

Обавјештење – Јавни увид у Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године и Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке

О Г Л А С

Обавјештава се јавност да ће Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године и Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке, бити на јавном увиду у периоду од 17. августа до 17. септембра 2018 године.
Нацрти ових планова ће бити изложен у просторијама Општинске управе општине Градишка (шалтер сала).
Јавни увид ће се вршити увидом у текстуални и графички дио нацрта планова. Заинтересована лица могу извршити увид у нацрте предметних планова сваким радним даном од 7,30 сати до 15,30 сати.
У току трајања јавног увида могу се давати примједбе, приједлози и мишљења који ће се уписивати у свеску са нумерисаним странама или се могу доставити Одјељењу за просторну уређење и грађење у писаној форми.
Информације везане за Нацрт измјене дијела Просторног плана општине Градишка 2005-2020. године могу се добити у канцеларији број 4 или на број телефона 051/ 810-304.
Информације везане за Нацрт Регулационог плана дијела центра Градишке могу се добити у канцеларијама број 12 и 15 или на бројеве телефона 051/810-312 и 051/810-315.

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

 1. Предмет

Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17).

 

 1. Услови

Право пријаве на овај јавни позив имају привредна друштва и предузетници (у даљем тексту: корисници) који:

 1. имају сједиште на подручју општине Градишка;
 2. су регистровани код надлежног органа у 2017. години;
 3. имају регистровану производну дјелатност из области дрвопрераде, металопрераде, текстилне или прехрамбене индустрије;
 4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са 31.12.2017. године;
 5. су остварили позитиван пословни резултат на крају 2017. године;
 6. учествују са минимално 20% властитих финансијских средстава у активности (улагању) која се подстиче Програмом;
 7. су приложили оригинал или овјерену копију предрачуна (профактуре, понуде) по којој се извршава планирана активност (улагање);
 8. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора по истом основу.

 

 1. Финансијска средства

Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће активности:

 1. набавка граћевинског материјала за доградњу, реконструкцију или адаптацију већ постојећег производног простора. За планиране грађевинске радове корисник мора имати сву одговарајућу потребну документацију у моменту пријављивања. Трошкове грађевинских радова сноси корисник.
 2. набавка нове опреме.

Укупна вриједност предложене активности, која укључује средства из Програма и властита средства корисника, не може бити већа од 40.000,00 КМ. Максималан износ одобрених средстава по кориснику је 20.000,00 КМ.

Средства из овог јавног позива се не додјељују за:

 1. активности већ финансиране у склопу неког другог програма или пројекта;
 2. куповину и изнајмљивање земљишта или објеката;
 3. трошкове лизинга;
 4. куповину коришћене опреме;
 5. грађевинске радове (услуге извођача радова);
 6. куповину возила.

 

 1. Поступак додјеле и исплате средстава

Поступак додјеле и исплате средстава спроводи Комисија за додјелу и исплату средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине.

Све пријаве које задовоље услове за додјелу средстава биће оцјењене у складу са критеријима дефинисаним Програмом.

Износ одобрених средстава по кориснику се одређује на основу броја бодова на начин да корисници са највише бодова имају приоритет у додјели средстава.

Број корисника подстицаја којима ће се одобрити средства је ограничен укупним износом средстава предвиђених Програмом.

Средства ће корисницима бити уплаћена на рачун добављача у складу са условима уговора који ће бити склопљен са корисником.

 

 1. Обрасци пријаве и пратећа документација

Пријава се подноси на прописаном обрасцу, који се налази у Прилогу 1 овог јавног позива, који чини његов саставни дио. Образац пријаве садржи списак пратеће документације. Образац ће бити доступан у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Општине Градишка www.opstina-gradiska.com.

 

 1. Начин и рок за подношење пријава

Образац пријаве са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти препорученом поштом или лично (потписана и датирана потврда ће се додијелити подносиоцу пријаве који лично достави пријаву) на сљедећу адресу:

Општинска управа Градишка

Видовданска 1а

78400 Градишка

На коверти је потребно назначити ,,Позив за подстицај економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању“ и пуни назив и адресу подносиоца пријаве, те нагласити ,,НЕ ОТВАРАТИ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА“.

Пријаве достављене другим путем, као и неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати. Сви учесници у јавном позиву биће писмено обавјештени о резултатима позива.

 

Датум објаве: 12.07.2018. године.

Крајњи рок за доставу пријава: 10.08.2018. године.

 

 1. 7. Остале напомене

Додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Општине Градишка (канцеларија 44), на телефон 051/810-344, или на интернет страници www.opstina-gradiska.com.

Инфо радионица за потенцијалне кориснике ће се одржати 19.07.2018. године, у 10 часова, у просторијама Општине Градишка (сала 47).

 

 1. 8. Документи за преузимање

Јавни позив

Образац за пријаву