Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju

1. Predmet

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju („Službeni glasnik opštine Gradiška“, broj 11/17).

2. Uslovi

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici) koji:

 1. imaju sjedište na području opštine Gradiška;
 2. su registrovani kod nadležnog organa u 2017. godini;
 3. imaju registrovanu proizvodnu djelatnost iz oblasti drvoprerade, metaloprerade, tekstilne ili prehrambene industrije;
 4. nemaju dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 31.12.2017. godine;
 5. su ostvarili pozitivan poslovni rezultat na kraju 2017. godine;
 6. učestvuju sa minimalno 20% vlastitih finansijskih sredstava u aktivnosti (ulaganju) koja se podstiče Programom;
 7. su priložili original ili ovjerenu kopiju predračuna (profakture, ponude) po kojoj se izvršava planirana aktivnost (ulaganje);
 8. nisu u tekućoj godini ostvarili bespovratna sredstva iz drugih izvora po istom osnovu.

3. Finansijska sredstva

Sredstva iz ovog javnog poziva se dodjeljuju kao podsticaji za sljedeće aktivnosti:

 1. nabavka graćevinskog materijala za dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju već postojećeg proizvodnog prostora. Za planirane građevinske radove korisnik mora imati svu odgovarajuću potrebnu dokumentaciju u momentu prijavljivanja. Troškove građevinskih radova snosi korisnik.
 2. nabavka nove opreme.

Ukupna vrijednost predložene aktivnosti, koja uključuje sredstva iz Programa i vlastita sredstva korisnika, ne može biti veća od 40.000,00 KM. Maksimalan iznos odobrenih sredstava po korisniku je 20.000,00 KM.

Sredstva iz ovog javnog poziva se ne dodjeljuju za:

 1. aktivnosti već finansirane u sklopu nekog drugog programa ili projekta;
 2. kupovinu i iznajmljivanje zemljišta ili objekata;
 3. troškove lizinga;
 4. kupovinu korišćene opreme;
 5. građevinske radove (usluge izvođača radova);
 6. kupovinu vozila.

4. Postupak dodjele i isplate sredstava

Postupak dodjele i isplate sredstava sprovodi Komisija za dodjelu i isplatu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje Načelnik opštine.

Sve prijave koje zadovolje uslove za dodjelu sredstava biće ocjenjene u skladu sa kriterijima definisanim Programom.

Iznos odobrenih sredstava po korisniku se određuje na osnovu broja bodova na način da korisnici sa najviše bodova imaju prioritet u dodjeli sredstava.

Broj korisnika podsticaja kojima će se odobriti sredstva je ograničen ukupnim iznosom sredstava predviđenih Programom.

Sredstva će korisnicima biti uplaćena na račun dobavljača u skladu sa uslovima ugovora koji će biti sklopljen sa korisnikom.

5. Obrasci prijave i prateća dokumentacija

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 1 ovog javnog poziva, koji čini njegov sastavni dio. Obrazac prijave sadrži spisak prateće dokumentacije. Obrazac će biti dostupan u šalter sali (šalter broj 7) i na internet stranici Opštine Gradiška www.opstina-gradiska.com.

6. Način i rok za podnošenje prijava

Obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će se dodijeliti podnosiocu prijave koji lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Opštinska uprava Gradiška
Vidovdanska 1a
78400 Gradiška

Na koverti je potrebno naznačiti ,,Poziv za podsticaj ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju“ i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti ,,NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati. Svi učesnici u javnom pozivu biće pismeno obavješteni o rezultatima poziva.

Datum objave: 10.09.2018. godine.
Krajnji rok za dostavu prijava: 25.09.2018. godine.

7. Ostale napomene

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Opštine Gradiška (kancelarija 41), na telefon 051/810-341, ili na internet stranici www.opstina-gradiska.com.

Info radionica za potencijalne korisnike će se održati 17.09.2018. godine, u 10 časova, u prostorijama Opštine Gradiška (sala 47).

8. Dokumenti za preuzimanje

Obrazac za prijavu

Javni poziv

Broj: 02-3-6/18
Datum: 10.09.2018.

NAČELNIK OPŠTINE
Zoran Adžić s.r.

ODLUKA o poništenju Javnog poziva za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju

Na osnovu člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16), člana 88. Statuta opštine Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška“, broj 4/17) i Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju („Službeni glasnik opštine Gradiška“, broj 11/17), Načelnik opštine donosi

O D L U K U

o poništenju Javnog poziva za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju

I

            Poništava se Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju broj: 02-3-4/18 od 10.07.2018. godine.

II

            O izvršenju ove odluke staraće se Odjeljenje za privredu i poljoprivredu.

III

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj ploči i internet stranici Opštine Gradiška.

O b r a z l o ž e nj e

            Na sastanku Komisije za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju, održanom dana 27.08.2018. godine, putem zapisnika dat je prijedlog Načelniku opštine da:

–          poništi Javni poziv iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju broj: 02-3-4/18 od 10.07.2018. godine,

–          isti ponovo objavi u što skorijem roku.

U konsultaciji sa UNDP-om, došlo se do zaključka da se zbog finansijskog okvira Programa i broja pristiglih prijava koje ispunjavaju uslove ne bi ostvarili opšti i specifični ciljevi Programa, odnosno da bi javni poziv trebalo ponovo objaviti.

POZIV – Organizacioni odbor za obilježavanje dana odbrane Gradiške „Bokovi 1992-2018“

Organizacioni odbor za obilježavanje dana odbrane Gradiške

Bokovi 1992-2018

POZIVA

porodice poginulih boraca, borce i ostale građane da prisustvuju obilježavanju 26. godišnjice sjećanja na poginule borce Odbrambeno-otadžbinskog rata, koja će biti upriličena kod spomen-obilježja u Mjesnoj zajednici Bok Jankovac u srijedu, 8. avgusta 2018. godine sa početkom u 12.00 časova.

Program obilježavanja

 • Parastos

 • Recital „Anđeli lete u nebo“, autora Gojka Vujanovića

 • Obraćanje zvaničnika i gostiju

 • Polaganje vijenaca

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju

 1. Predmet

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju („Službeni glasnik opštine Gradiška“, broj 11/17).

 

 1. Uslovi

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici) koji:

 1. imaju sjedište na području opštine Gradiška;
 2. su registrovani kod nadležnog organa u 2017. godini;
 3. imaju registrovanu proizvodnu djelatnost iz oblasti drvoprerade, metaloprerade, tekstilne ili prehrambene industrije;
 4. nemaju dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 31.12.2017. godine;
 5. su ostvarili pozitivan poslovni rezultat na kraju 2017. godine;
 6. učestvuju sa minimalno 20% vlastitih finansijskih sredstava u aktivnosti (ulaganju) koja se podstiče Programom;
 7. su priložili original ili ovjerenu kopiju predračuna (profakture, ponude) po kojoj se izvršava planirana aktivnost (ulaganje);
 8. nisu u tekućoj godini ostvarili bespovratna sredstva iz drugih izvora po istom osnovu.

 

 1. Finansijska sredstva

Sredstva iz ovog javnog poziva se dodjeljuju kao podsticaji za sljedeće aktivnosti:

 1. nabavka graćevinskog materijala za dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju već postojećeg proizvodnog prostora. Za planirane građevinske radove korisnik mora imati svu odgovarajuću potrebnu dokumentaciju u momentu prijavljivanja. Troškove građevinskih radova snosi korisnik.
 2. nabavka nove opreme.

Ukupna vrijednost predložene aktivnosti, koja uključuje sredstva iz Programa i vlastita sredstva korisnika, ne može biti veća od 40.000,00 KM. Maksimalan iznos odobrenih sredstava po korisniku je 20.000,00 KM.

Sredstva iz ovog javnog poziva se ne dodjeljuju za:

 1. aktivnosti već finansirane u sklopu nekog drugog programa ili projekta;
 2. kupovinu i iznajmljivanje zemljišta ili objekata;
 3. troškove lizinga;
 4. kupovinu korišćene opreme;
 5. građevinske radove (usluge izvođača radova);
 6. kupovinu vozila.

 

 1. Postupak dodjele i isplate sredstava

Postupak dodjele i isplate sredstava sprovodi Komisija za dodjelu i isplatu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje Načelnik opštine.

Sve prijave koje zadovolje uslove za dodjelu sredstava biće ocjenjene u skladu sa kriterijima definisanim Programom.

Iznos odobrenih sredstava po korisniku se određuje na osnovu broja bodova na način da korisnici sa najviše bodova imaju prioritet u dodjeli sredstava.

Broj korisnika podsticaja kojima će se odobriti sredstva je ograničen ukupnim iznosom sredstava predviđenih Programom.

Sredstva će korisnicima biti uplaćena na račun dobavljača u skladu sa uslovima ugovora koji će biti sklopljen sa korisnikom.

 

 1. Obrasci prijave i prateća dokumentacija

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 1 ovog javnog poziva, koji čini njegov sastavni dio. Obrazac prijave sadrži spisak prateće dokumentacije. Obrazac će biti dostupan u šalter sali (šalter broj 7) i na internet stranici Opštine Gradiška www.opstina-gradiska.com.

 

 1. Način i rok za podnošenje prijava

Obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će se dodijeliti podnosiocu prijave koji lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Opštinska uprava Gradiška

Vidovdanska 1a

78400 Gradiška

Na koverti je potrebno naznačiti ,,Poziv za podsticaj ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju“ i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti ,,NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati. Svi učesnici u javnom pozivu biće pismeno obavješteni o rezultatima poziva.

 

Datum objave: 12.07.2018. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava: 10.08.2018. godine.

 

 1. 7. Ostale napomene

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Opštine Gradiška (kancelarija 44), na telefon 051/810-344, ili na internet stranici www.opstina-gradiska.com.

Info radionica za potencijalne korisnike će se održati 19.07.2018. godine, u 10 časova, u prostorijama Opštine Gradiška (sala 47).

 

 1. 8. Dokumenti za preuzimanje

Javni poziv

Obrazac za prijavu

JAVNI POZIV

Opština Gradiška je pristupila aktivnostima na izradi Regulacionog plana „Nova Topola –Istok“ i Regulacionog plana „Nova Topola –Zapad“.

Pozivaju se sva zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnostui u obuhvatu ovih planova, da u roku od  15 dana od dana objavljivanja ovog poziva dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu  koje je u njihovom vlasništvu. Prijedlozi i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi i predaju u kancelariji broj 4 ( Šalter sala Opštinske uprave Gradiška) u kojoj se mogu dobiti informacije o obuhvatima predmetnih planskih akata i izvršiti uvid u iste.  Rok za dostavljanje prijedloga je 27.06.2018. godine.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2018. godinu

 1. Predmet

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2018. godinu („Službeni glasnik opštine Gradiška“, broj 11/17). Opšti cilj Programa je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na području opštine Gradiška u funkciji povećanja izvoza.

 

 1. Uslovi

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju privredna društva i samostalni preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici) koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 1. imaju sjedište na području opštine Gradiška,
 2. registrovani su kod nadležnog organa najkasnije do 31.12.2016. godine,
 3. imaju status malih i srednjih preduzeća,
 4. nemaju dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 31.12.2017. godine,
 5. nisu u tekućoj godini ostvarili bespovratna sredstva iz drugih izvora po istom osnovu.

Na ovaj javni poziv ne mogu da se prijave korisnici koji su u postupku privremene ili trajne odjave, stečaja, prinudnog poravnanja ili likvidacije.

 

 1. Finansijska sredstva

Sredstva iz ovog javnog poziva se dodjeljuju kao podsticaji za sljedeće aktivnosti:

 • Nabavka opreme ili softvera (Obrazac 1), u ukupnom iznosu do 90.000,00 KM. Dodijeljena sredstva ne mogu biti veća od 20% vrijednosti predmeta podsticaja i maksimalno 10.000,00 KM po korisniku.
 • Poslovno povezivanje, organizacija studijskih posjeta i učešće na sajmovima u inostranstvu (Obrazac 2), u ukupnom iznosu do 30.000,00 KM. Dodijeljena sredstva ne mogu biti veća od 50% vrijednosti predmeta podsticaja i maksimalno 5.000,00 KM po korisniku.
 • Poslovno savjetovanje (Obrazac 3.1) i uvođenje standarda (Obrazac 3.2), u ukupnom iznosu do 30.000,00 KM. Dodijeljena sredstva ne mogu biti veća od 50% vrijednosti predmeta podsticaja i maksimalno 5.000,00 KM po korisniku.

 

 1. Postupak dodjele i isplate sredstava

             Postupak dodjele i isplate sredstava sprovodi Komisija za dodjelu i isplatu sredstava iz Programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Gradiška za 2018. godinu (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje Načelnik opštine.

Na osnovu utvrđene bodovne liste korisnika od strane Komisije, Načelnik opštine donosi odluku o isplati sredstava za svakog korisnika pojedinačno.

Komisija će pismeno obavijestiti svakog korisnika koji nije ostvario pravo na dodjelu i isplatu sredstava.

 

 1. Obrasci prijave i prateća dokumentacija

             Prijava se podnosi na propisanim obrascima, koji se nalaze u Prilogu 1 ovog javnog poziva, koji čini njegov sastavni dio. Obrasci prijave sadrže spisak prateće dokumentacije, u zavisnosti od vrste podsticaja za koji se podnosi. Obrasci će biti dostupni u šalter sali (šalter broj 7) i na internet stranici Opštine Gradiška.

 

 1. Način i rok za podnošenje prijava

             Korisnici podnose prijavu sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti lično u kancelariji 7 Opštine Gradiška ili poštom na adresu:

Opština Gradiška
Vidovdanska 1a
78400 Gradiška.

            Na koverti je potrebno navesti poslovno ime i adresu podnosioca prijave i naglasiti „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA U OPŠTINI GRADIŠKA ZA 2018. GODINU“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Korisnik može podnijeti prijavu samo za jednu vrstu podsticaja.

Komisija zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

Datum otvaranja: 06.06.2018. godine.

Datum zatvaranja: 06.07.2018. godine.

 

 1. Ostale napomene

             Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Opštine Gradiška (kancelarija 41) ili na telefon 051/810-341.

 

 1. Dokumenti za preuzimanje

Javni poziv

Obrazac 1. NABAVKA OPREME ILI SOFTVERA

Obrazac 2. UČEŠĆE U POSLOVNOM POVEZIVANJU, STUDIJSKOJ POSJETI ILI SAJMU U INOSTRANSTVU

Obrazac 3.1 POSLOVNO SAVJETOVANJE

Obrazac 3.2 SERTIFIKACIJA ILI RESERTIFIKACIJA

Obrazac 4. REFERENTNA LISTA NAJVAŽNIJIH KLIJENATA I SPROVEDENIH USLUGA ZA ODABRANOG KONSULTANTA

JAVNI POZIV VEZANO ZA KUĆNE BROJEVE I PRIJAVU ADRESE STANOVANJA

Na području opštine Gradiška uveden je adresni registar 2011. godine, te je na području grada, u prigradskim naseljima i u naseljenim mjestima Nova Topola, Gornji Podgradci i Orahova uveden ulični sistem.

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove svim nosiocima domaćinstva izdalo je rješenje o određivanju kućnog broja.

Provjerom u biračkim spiskovima utvrđeno je da građani, u velikom broju slučajeva, nisu kod Policijske uprave Gradiška prijavili adresu stanovanja po rješenju o kućnom broju u kojem se navodi naziv naseljenog mjesta, ulica i kućni broj.

Da bi se izbjegle neugodnosti kod određivanja glasačkog mjesta, odnosno da bi se birački spiskovi za biračko mjesto izradili prema stvarnom mjestu stanovanja određenom u rješenju o određivanju kućnog broja potrebno je:

 1. Da nosilac domaćinstva, odnosno lice na koje glasi Rješenje o kućnom broju,  koji nije izvršio promjenu prebivališta u Policijskoj upravi u skladu sa predmetnim rješenjem, bez odlaganja, izvrši promjenu prebivališta.
 2. Ukoliko prebivalište nije prijavljeno po Rješenju o kućnom broju, a nosilac domaćinstva nije dobio ili ne posjeduje ranije izdato rješenje o kućnom broju, potrebno je da kopiju rješenja preuzme na šalteru broj 10 u šalter sali Opštinske uprave kojom prilikom će dobiti sva potrebna uputstva kako prijaviti prebivalište.
 3. Za slučajeve kada je u periodu od izdavanja rješenja o određivanju kućnog broja do danas došlo do promjene nosioca domaćinstva, a prethodno nije promjena prebivališta prijavljena u Policijskoj upravi, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje kućnog broja na nasljednika – nosioca domaćinstva.
 4. Za sve dodatne informacije vezano za prijavu prebivališta po Rješenju o određivanju kućnog broja, odnosno po stvarnom mjestu stanovanja građani mogu u vremenu od 7,30 do 15, 30 časova informacije dobiti u Opštinskoj upravi Gradiška na telefon broj: 051/ 810 -410.
 5. Navedene aktivnosti vezano za prijavu prebivališta u Policijskoj upravi potrebno je završiti najkasnije do 31. maja 2018. godine, prije štampanja privermenih biračkih spiskova za Opšte izbore u oktobru 2018. godine.
 6. Građani koji su uredno prijavili svoje prebivalište po Rješenju o kućnom broju, a nakon te prijave nije bilo promjena nemaju obaveza po ovom javnom pozivu.