Јавни позив за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

1. Предмет

Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17).

2. Услови

Право пријаве на овај јавни позив имају привредна друштва и предузетници (у даљем тексту: корисници) који:

 1. имају сједиште на подручју општине Градишка;
 2. су регистровани код надлежног органа у 2017. години;
 3. имају регистровану производну дјелатност из области дрвопрераде, металопрераде, текстилне или прехрамбене индустрије;
 4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са 31.12.2017. године;
 5. су остварили позитиван пословни резултат на крају 2017. године;
 6. учествују са минимално 20% властитих финансијских средстава у активности (улагању) која се подстиче Програмом;
 7. су приложили оригинал или овјерену копију предрачуна (профактуре, понуде) по којој се извршава планирана активност (улагање);
 8. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора по истом основу.

3. Финансијска средства

Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће активности:

 1. набавка граћевинског материјала за доградњу, реконструкцију или адаптацију већ постојећег производног простора. За планиране грађевинске радове корисник мора имати сву одговарајућу потребну документацију у моменту пријављивања. Трошкове грађевинских радова сноси корисник.
 2. набавка нове опреме.

Укупна вриједност предложене активности, која укључује средства из Програма и властита средства корисника, не може бити већа од 40.000,00 КМ. Максималан износ одобрених средстава по кориснику је 20.000,00 КМ.

Средства из овог јавног позива се не додјељују за:

 1. активности већ финансиране у склопу неког другог програма или пројекта;
 2. куповину и изнајмљивање земљишта или објеката;
 3. трошкове лизинга;
 4. куповину коришћене опреме;
 5. грађевинске радове (услуге извођача радова);
 6. куповину возила.

4. Поступак додјеле и исплате средстава

Поступак додјеле и исплате средстава спроводи Комисија за додјелу и исплату средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине.

Све пријаве које задовоље услове за додјелу средстава биће оцјењене у складу са критеријима дефинисаним Програмом.

Износ одобрених средстава по кориснику се одређује на основу броја бодова на начин да корисници са највише бодова имају приоритет у додјели средстава.

Број корисника подстицаја којима ће се одобрити средства је ограничен укупним износом средстава предвиђених Програмом.

Средства ће корисницима бити уплаћена на рачун добављача у складу са условима уговора који ће бити склопљен са корисником.

5. Обрасци пријаве и пратећа документација

Пријава се подноси на прописаном обрасцу, који се налази у Прилогу 1 овог јавног позива, који чини његов саставни дио. Образац пријаве садржи списак пратеће документације. Образац ће бити доступан у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Општине Градишка www.opstina-gradiska.com.

6. Начин и рок за подношење пријава

Образац пријаве са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти препорученом поштом или лично (потписана и датирана потврда ће се додијелити подносиоцу пријаве који лично достави пријаву) на сљедећу адресу:

Општинска управа Градишка
Видовданска 1а
78400 Градишка

На коверти је потребно назначити ,,Позив за подстицај економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању“ и пуни назив и адресу подносиоца пријаве, те нагласити ,,НЕ ОТВАРАТИ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА“.

Пријаве достављене другим путем, као и неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати. Сви учесници у јавном позиву биће писмено обавјештени о резултатима позива.

Датум објаве: 10.09.2018. године.
Крајњи рок за доставу пријава: 25.09.2018. године.

7. Остале напомене

Додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Општине Градишка (канцеларија 41), на телефон 051/810-341, или на интернет страници www.opstina-gradiska.com.

Инфо радионица за потенцијалне кориснике ће се одржати 17.09.2018. године, у 10 часова, у просторијама Општине Градишка (сала 47).

8. Документи за преузимање

Образац за пријаву

Јавни позив

Број: 02-3-6/18
Датум: 10.09.2018.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Зоран Аџић с.р.

ОДЛУКА о поништењу Јавног позива за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана 88. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 4/17) и Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17), Начелник општине доноси

О Д Л У К У

о поништењу Јавног позива за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

I

            Поништава се Јавни позив за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању број: 02-3-4/18 од 10.07.2018. године.

II

            О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за привреду и пољопривреду.

III

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној плочи и интернет страници Општине Градишка.

О б р а з л о ж е њ е

            На састанку Комисије за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању, одржаном дана 27.08.2018. године, путем записника дат је приједлог Начелнику општине да:

–          поништи Јавни позив из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању број: 02-3-4/18 од 10.07.2018. године,

–          исти поново објави у што скоријем року.

У консултацији са UNDP-ом, дошло се до закључка да се због финансијског оквира Програма и броја пристиглих пријава које испуњавају услове не би остварили општи и специфични циљеви Програма, односно да би јавни позив требало поново објавити.

ПОЗИВ – Организациони одбор за обиљежавање дана одбране Градишке „Бокови 1992-2018“

Организациони одбор за обиљежавање дана одбране Градишке

Бокови 1992-2018

ПОЗИВА

породице погинулих бораца, борце и остале грађане да присуствују обиљежавању 26. годишњице сјећања на погинуле борце Одбрамбено-отаџбинског рата, која ће бити уприличена код спомен-обиљежја у Мјесној заједници Бок Јанковац у сриједу, 8. августа 2018. године са почетком у 12.00 часова.

Програм обиљежавања

 • Парастос

 • Рецитал „Анђели лете у небо“, аутора Гојка Вујановића

 • Обраћање званичника и гостију

 • Полагање вијенаца

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

 1. Предмет

Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17).

 

 1. Услови

Право пријаве на овај јавни позив имају привредна друштва и предузетници (у даљем тексту: корисници) који:

 1. имају сједиште на подручју општине Градишка;
 2. су регистровани код надлежног органа у 2017. години;
 3. имају регистровану производну дјелатност из области дрвопрераде, металопрераде, текстилне или прехрамбене индустрије;
 4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са 31.12.2017. године;
 5. су остварили позитиван пословни резултат на крају 2017. године;
 6. учествују са минимално 20% властитих финансијских средстава у активности (улагању) која се подстиче Програмом;
 7. су приложили оригинал или овјерену копију предрачуна (профактуре, понуде) по којој се извршава планирана активност (улагање);
 8. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора по истом основу.

 

 1. Финансијска средства

Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће активности:

 1. набавка граћевинског материјала за доградњу, реконструкцију или адаптацију већ постојећег производног простора. За планиране грађевинске радове корисник мора имати сву одговарајућу потребну документацију у моменту пријављивања. Трошкове грађевинских радова сноси корисник.
 2. набавка нове опреме.

Укупна вриједност предложене активности, која укључује средства из Програма и властита средства корисника, не може бити већа од 40.000,00 КМ. Максималан износ одобрених средстава по кориснику је 20.000,00 КМ.

Средства из овог јавног позива се не додјељују за:

 1. активности већ финансиране у склопу неког другог програма или пројекта;
 2. куповину и изнајмљивање земљишта или објеката;
 3. трошкове лизинга;
 4. куповину коришћене опреме;
 5. грађевинске радове (услуге извођача радова);
 6. куповину возила.

 

 1. Поступак додјеле и исплате средстава

Поступак додјеле и исплате средстава спроводи Комисија за додјелу и исплату средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине.

Све пријаве које задовоље услове за додјелу средстава биће оцјењене у складу са критеријима дефинисаним Програмом.

Износ одобрених средстава по кориснику се одређује на основу броја бодова на начин да корисници са највише бодова имају приоритет у додјели средстава.

Број корисника подстицаја којима ће се одобрити средства је ограничен укупним износом средстава предвиђених Програмом.

Средства ће корисницима бити уплаћена на рачун добављача у складу са условима уговора који ће бити склопљен са корисником.

 

 1. Обрасци пријаве и пратећа документација

Пријава се подноси на прописаном обрасцу, који се налази у Прилогу 1 овог јавног позива, који чини његов саставни дио. Образац пријаве садржи списак пратеће документације. Образац ће бити доступан у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Општине Градишка www.opstina-gradiska.com.

 

 1. Начин и рок за подношење пријава

Образац пријаве са потребном документацијом доставља се у затвореној коверти препорученом поштом или лично (потписана и датирана потврда ће се додијелити подносиоцу пријаве који лично достави пријаву) на сљедећу адресу:

Општинска управа Градишка

Видовданска 1а

78400 Градишка

На коверти је потребно назначити ,,Позив за подстицај економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању“ и пуни назив и адресу подносиоца пријаве, те нагласити ,,НЕ ОТВАРАТИ ПРИЈЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА“.

Пријаве достављене другим путем, као и неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати. Сви учесници у јавном позиву биће писмено обавјештени о резултатима позива.

 

Датум објаве: 12.07.2018. године.

Крајњи рок за доставу пријава: 10.08.2018. године.

 

 1. 7. Остале напомене

Додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Општине Градишка (канцеларија 44), на телефон 051/810-344, или на интернет страници www.opstina-gradiska.com.

Инфо радионица за потенцијалне кориснике ће се одржати 19.07.2018. године, у 10 часова, у просторијама Општине Градишка (сала 47).

 

 1. 8. Документи за преузимање

Јавни позив

Образац за пријаву

ЈАВНИ ПОЗИВ

Општина Градишка је приступила активностима на изради Регулационог плана „Нова Топола –Исток“ и Регулационог плана „Нова Топола –Запад“.

Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретностуи у обухвату ових планова, да у року од  15 дана од дана објављивања овог позива доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту  које је у њиховом власништву. Приједлози и сугестије се достављају у писменој форми и предају у канцеларији број 4 ( Шалтер сала Општинске управе Градишка) у којој се могу добити информације о обухватима предметних планских аката и извршити увид у исте.  Рок за достављање приједлога је 27.06.2018. године.

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину

 1. Предмет

Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17). Општи циљ Програма је повећање конкурентности малих и средњих предузећа на подручју општине Градишка у функцији повећања извоза.

 

 1. Услови

Право пријаве на овај јавни позив имају привредна друштва и самостални предузетници (у даљем тексту: корисници) који испуњавају сљедеће опште услове:

 1. имају сједиште на подручју општине Градишка,
 2. регистровани су код надлежног органа најкасније до 31.12.2016. године,
 3. имају статус малих и средњих предузећа,
 4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са 31.12.2017. године,
 5. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора по истом основу.

На овај јавни позив не могу да се пријаве корисници који су у поступку привремене или трајне одјаве, стечаја, принудног поравнања или ликвидације.

 

 1. Финансијска средства

Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће активности:

 • Набавка опреме или софтвера (Образац 1), у укупном износу до 90.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 20% вриједности предмета подстицаја и максимално 10.000,00 КМ по кориснику.
 • Пословно повезивање, организација студијских посјета и учешће на сајмовима у иностранству (Образац 2), у укупном износу до 30.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 50% вриједности предмета подстицаја и максимално 5.000,00 КМ по кориснику.
 • Пословно савјетовање (Образац 3.1) и увођење стандарда (Образац 3.2), у укупном износу до 30.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 50% вриједности предмета подстицаја и максимално 5.000,00 КМ по кориснику.

 

 1. Поступак додјеле и исплате средстава

             Поступак додјеле и исплате средстава спроводи Комисија за додјелу и исплату средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине.

На основу утврђене бодовне листе корисника од стране Комисије, Начелник општине доноси одлуку о исплати средстава за сваког корисника појединачно.

Комисијa ће писмено обавијестити сваког корисника који није остварио право на додјелу и исплату средстава.

 

 1. Обрасци пријаве и пратећа документација

             Пријава се подноси на прописаним обрасцима, који се налазе у Прилогу 1 овог јавног позива, који чини његов саставни дио. Обрасци пријаве садрже списак пратеће документације, у зависности од врсте подстицаја за који се подноси. Обрасци ће бити доступни у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Општине Градишка.

 

 1. Начин и рок за подношење пријава

             Корисници подносе пријаву са пратећом документацијом у затвореној коверти лично у канцеларији 7 Општине Градишка или поштом на адресу:

Општина Градишка
Видовданска 1а
78400 Градишка.

            На коверти је потребно навести пословно име и адресу подносиоца пријаве и нагласити „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ОПШТИНИ ГРАДИШКА ЗА 2018. ГОДИНУ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Корисник може поднијети пријаву само за једну врсту подстицаја.

Комисија задржава право затражити додатну документацију и образложење.

Датум отварања: 06.06.2018. године.

Датум затварања: 06.07.2018. године.

 

 1. Остале напомене

             Све додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Општине Градишка (канцеларија 41) или на телефон 051/810-341.

 

 1. Документи за преузимање

Јавни позив

Образац 1. НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА

Образац 2. УЧЕШЋЕ У ПОСЛОВНОМ ПОВЕЗИВАЊУ, СТУДИЈСКОЈ ПОСЈЕТИ ИЛИ САЈМУ У ИНОСТРАНСТВУ

Образац 3.1 ПОСЛОВНО САВЈЕТОВАЊЕ

Образац 3.2 СЕРТИФИКАЦИЈА ИЛИ РЕСЕРТИФИКАЦИЈА

Образац 4. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НАЈВАЖНИЈИХ КЛИЈЕНАТА И СПРОВЕДЕНИХ УСЛУГА ЗА ОДАБРАНОГ КОНСУЛТАНТА

ЈАВНИ ПОЗИВ ВЕЗАНО ЗА КУЋНЕ БРОЈЕВЕ И ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА

На подручју општине Градишка уведен је адресни регистар 2011. године, те је на подручју града, у приградским насељима и у насељеним мјестима Нова Топола, Горњи Подградци и Орахова уведен улични систем.

Одјељење за комуналне и стамбене послове свим носиоцима домаћинства издало је рјешење о одређивању кућног броја.

Провјером у бирачким списковима утврђено је да грађани, у великом броју случајева, нису код Полицијске управе Градишка пријавили адресу становања по рјешењу о кућном броју у којем се наводи назив насељеног мјеста, улица и кућни број.

Да би се избјегле неугодности код одређивања гласачког мјеста, односно да би се бирачки спискови за бирачко мјесто израдили према стварном мјесту становања одређеном у рјешењу о одређивању кућног броја потребно је:

 1. Да носилац домаћинства, односно лице на које гласи Рјешење о кућном броју,  који није извршио промјену пребивалишта у Полицијској управи у складу са предметним рјешењем, без одлагања, изврши промјену пребивалишта.
 2. Уколико пребивалиште није пријављено по Рјешењу о кућном броју, а носилац домаћинства није добио или не посједује раније издато рјешење о кућном броју, потребно је да копију рјешења преузме на шалтеру број 10 у шалтер сали Општинске управе којом приликом ће добити сва потребна упутства како пријавити пребивалиште.
 3. За случајеве када је у периоду од издавања рјешења о одређивању кућног броја до данас дошло до промјене носиоца домаћинства, а претходно није промјена пребивалишта пријављена у Полицијској управи, потребно је поднијети захтјев за издавање кућног броја на насљедника – носиоца домаћинства.
 4. За све додатне информације везано за пријаву пребивалишта по Рјешењу о одређивању кућног броја, односно по стварном мјесту становања грађани могу у времену од 7,30 до 15, 30 часова информације добити у Општинској управи Градишка на телефон број: 051/ 810 -410.
 5. Наведене активности везано за пријаву пребивалишта у Полицијској управи потребно је завршити најкасније до 31. маја 2018. године, прије штампања привермених бирачких спискова за Опште изборе у октобру 2018. године.
 6. Грађани који су уредно пријавили своје пребивалиште по Рјешењу о кућном броју, а након те пријаве није било промјена немају обавеза по овом јавном позиву.