ОДЛУКА о поништењу Јавног позива за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

датум објаве: 07.09.2018.

ОДЛУКА о поништењу Јавног позива за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број 97/16), члана 88. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 4/17) и Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17), Начелник општине доноси

О Д Л У К У

о поништењу Јавног позива за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању

I

            Поништава се Јавни позив за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању број: 02-3-4/18 од 10.07.2018. године.

II

            О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за привреду и пољопривреду.

III

            Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној плочи и интернет страници Општине Градишка.

О б р а з л о ж е њ е

            На састанку Комисије за додјелу средстава из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању, одржаном дана 27.08.2018. године, путем записника дат је приједлог Начелнику општине да:

–          поништи Јавни позив из Програма подстицаја економском развоју и запошљавању у партнерству са МЕГ пројектом кроз финансијску подршку почетницима у пословању број: 02-3-4/18 од 10.07.2018. године,

–          исти поново објави у што скоријем року.

У консултацији са UNDP-ом, дошло се до закључка да се због финансијског оквира Програма и броја пристиглих пријава које испуњавају услове не би остварили општи и специфични циљеви Програма, односно да би јавни позив требало поново објавити.