ЈАВНИ ОГЛАС за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“

датум објаве: 09.08.2018.

ЈАВНИ ОГЛАС за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 68. и 88. Статута општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17), Начелник општине Градишка расписује:

Ј А В Н И   О Г Л А С
за коришћење изграђеног градског грађевинског земљишта
ради одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“

1. Даје се на коришћење изграђено градско грађевинско земљиште у даљњем тексту (јавна површина) у улици Доситејева означено као к.ч.2443 к.о.Градишка 1, у 4 (четири) дијела и то:

– Парцела I у површини од 1.218,00 m²,

– Парцела II у површини од 1.218,00 m²,

– Парцела III у површини од 1.134,00 m²,

– Парцела IV у површини од 1.134,00 m²,

Парцеле I-IV дају се на коришћење ради постављања уређаја и опреме за пружање услуга забавних игара, у оквиру одржавања Манифестације „Градишка јесен 2018“.

Период коришћења предметних парцела за наведене намјене je од 14.09. до 23.09.2018.године.

Почетна висина закупнине за коришћење јавне површине износи 6,00 КМ/m²+ПДВ.

2. Право учешћа у поступку додјељивања на коришћење имају сва правна лица, предузетници и физичка лица регистрована за дјелатност пружања услуга забавних игара, која располажу адекватном структуром и обимом атестованих уређаја и опреме за наведене намјене.

3. Пријава за учешће у поступку додјеле на коришћење подноси се у писменој форми. Пријава треба да садржи:

– податке о учеснику,

– понуђена цијена по 1,00 m² (која не може бити нижа од 6,00 КМ/m²+ПДВ).,

– назначен период коришћења,

– идентификациони број пореског обвезника (ЈИБ),

– рјешење одобрења за рад за пружање услуга забавних игара (Судско рјешење о регистрацији за правна лица / општинско Рјешење за рад за физичка лица-предузетнике),

– потврду о измиреним финансијским обавезама према општини Градишка,

– структура уређаја и опреме забавних игара са потребном документацијом (пратећи атести и лиценце).

4. Најповољнијим понуђачем се сматра онај који је понудио највиши износ закупнине по 1,00 m² уз обавезу испуњења осталих услова из огласа.

5. Са најповољнијим понуђачем Начелник општине ће закључити уговор о закупу јавне површине.

6. Понуђач из претходне тачке дужан је уплатити закупнину у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора.

7. Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од објављивања огласа на огласној плочи општинске управе до 15³º сати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве са пратећом документацијом се у затвореној коверти достављају на адресу: Општина Градишка, Организациони одбор за одржавање Манифестације „Градишка јесен 2018“, улица Видовданска 1А, 78400 Градишка.

8. Локације које се дају на коришћење моћи ће се погледати у договору са контакт особом испред општинске управе.

За све додатне информације, контакт особе: Немања Вукелић и Гордана Николић,тел. 051/810-325 и 051/810-322 у периоду од13ºº до 15ºº.

9. Оглас је објављен на огласној плочи Општинске управе општине Градишка и интернет страници Општине Градишка, a обавјештење о расписивању огласа у дневном листу „Глас Српске“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Зоран Аџић