Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju

datum objave: 11.07.2018.

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju

 1. Predmet

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju („Službeni glasnik opštine Gradiška“, broj 11/17).

 

 1. Uslovi

Pravo prijave na ovaj javni poziv imaju privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici) koji:

 1. imaju sjedište na području opštine Gradiška;
 2. su registrovani kod nadležnog organa u 2017. godini;
 3. imaju registrovanu proizvodnu djelatnost iz oblasti drvoprerade, metaloprerade, tekstilne ili prehrambene industrije;
 4. nemaju dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza zaključno sa 31.12.2017. godine;
 5. su ostvarili pozitivan poslovni rezultat na kraju 2017. godine;
 6. učestvuju sa minimalno 20% vlastitih finansijskih sredstava u aktivnosti (ulaganju) koja se podstiče Programom;
 7. su priložili original ili ovjerenu kopiju predračuna (profakture, ponude) po kojoj se izvršava planirana aktivnost (ulaganje);
 8. nisu u tekućoj godini ostvarili bespovratna sredstva iz drugih izvora po istom osnovu.

 

 1. Finansijska sredstva

Sredstva iz ovog javnog poziva se dodjeljuju kao podsticaji za sljedeće aktivnosti:

 1. nabavka graćevinskog materijala za dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju već postojećeg proizvodnog prostora. Za planirane građevinske radove korisnik mora imati svu odgovarajuću potrebnu dokumentaciju u momentu prijavljivanja. Troškove građevinskih radova snosi korisnik.
 2. nabavka nove opreme.

Ukupna vrijednost predložene aktivnosti, koja uključuje sredstva iz Programa i vlastita sredstva korisnika, ne može biti veća od 40.000,00 KM. Maksimalan iznos odobrenih sredstava po korisniku je 20.000,00 KM.

Sredstva iz ovog javnog poziva se ne dodjeljuju za:

 1. aktivnosti već finansirane u sklopu nekog drugog programa ili projekta;
 2. kupovinu i iznajmljivanje zemljišta ili objekata;
 3. troškove lizinga;
 4. kupovinu korišćene opreme;
 5. građevinske radove (usluge izvođača radova);
 6. kupovinu vozila.

 

 1. Postupak dodjele i isplate sredstava

Postupak dodjele i isplate sredstava sprovodi Komisija za dodjelu i isplatu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju (u daljem tekstu: Komisija), koju imenuje Načelnik opštine.

Sve prijave koje zadovolje uslove za dodjelu sredstava biće ocjenjene u skladu sa kriterijima definisanim Programom.

Iznos odobrenih sredstava po korisniku se određuje na osnovu broja bodova na način da korisnici sa najviše bodova imaju prioritet u dodjeli sredstava.

Broj korisnika podsticaja kojima će se odobriti sredstva je ograničen ukupnim iznosom sredstava predviđenih Programom.

Sredstva će korisnicima biti uplaćena na račun dobavljača u skladu sa uslovima ugovora koji će biti sklopljen sa korisnikom.

 

 1. Obrasci prijave i prateća dokumentacija

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 1 ovog javnog poziva, koji čini njegov sastavni dio. Obrazac prijave sadrži spisak prateće dokumentacije. Obrazac će biti dostupan u šalter sali (šalter broj 7) i na internet stranici Opštine Gradiška www.opstina-gradiska.com.

 

 1. Način i rok za podnošenje prijava

Obrazac prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će se dodijeliti podnosiocu prijave koji lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Opštinska uprava Gradiška

Vidovdanska 1a

78400 Gradiška

Na koverti je potrebno naznačiti ,,Poziv za podsticaj ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju“ i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti ,,NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati. Svi učesnici u javnom pozivu biće pismeno obavješteni o rezultatima poziva.

 

Datum objave: 12.07.2018. godine.

Krajnji rok za dostavu prijava: 10.08.2018. godine.

 

 1. 7. Ostale napomene

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Opštine Gradiška (kancelarija 44), na telefon 051/810-344, ili na internet stranici www.opstina-gradiska.com.

Info radionica za potencijalne korisnike će se održati 19.07.2018. godine, u 10 časova, u prostorijama Opštine Gradiška (sala 47).

 

 1. 8. Dokumenti za preuzimanje

Javni poziv

Obrazac za prijavu