Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину

датум објаве: 06.06.2018.

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину

 1. Предмет

Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину („Службени гласник општине Градишка“, број 11/17). Општи циљ Програма је повећање конкурентности малих и средњих предузећа на подручју општине Градишка у функцији повећања извоза.

 

 1. Услови

Право пријаве на овај јавни позив имају привредна друштва и самостални предузетници (у даљем тексту: корисници) који испуњавају сљедеће опште услове:

 1. имају сједиште на подручју општине Градишка,
 2. регистровани су код надлежног органа најкасније до 31.12.2016. године,
 3. имају статус малих и средњих предузећа,
 4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са 31.12.2017. године,
 5. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора по истом основу.

На овај јавни позив не могу да се пријаве корисници који су у поступку привремене или трајне одјаве, стечаја, принудног поравнања или ликвидације.

 

 1. Финансијска средства

Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће активности:

 • Набавка опреме или софтвера (Образац 1), у укупном износу до 90.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 20% вриједности предмета подстицаја и максимално 10.000,00 КМ по кориснику.
 • Пословно повезивање, организација студијских посјета и учешће на сајмовима у иностранству (Образац 2), у укупном износу до 30.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 50% вриједности предмета подстицаја и максимално 5.000,00 КМ по кориснику.
 • Пословно савјетовање (Образац 3.1) и увођење стандарда (Образац 3.2), у укупном износу до 30.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 50% вриједности предмета подстицаја и максимално 5.000,00 КМ по кориснику.

 

 1. Поступак додјеле и исплате средстава

             Поступак додјеле и исплате средстава спроводи Комисија за додјелу и исплату средстава из Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину (у даљем тексту: Комисија), коју именује Начелник општине.

На основу утврђене бодовне листе корисника од стране Комисије, Начелник општине доноси одлуку о исплати средстава за сваког корисника појединачно.

Комисијa ће писмено обавијестити сваког корисника који није остварио право на додјелу и исплату средстава.

 

 1. Обрасци пријаве и пратећа документација

             Пријава се подноси на прописаним обрасцима, који се налазе у Прилогу 1 овог јавног позива, који чини његов саставни дио. Обрасци пријаве садрже списак пратеће документације, у зависности од врсте подстицаја за који се подноси. Обрасци ће бити доступни у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Општине Градишка.

 

 1. Начин и рок за подношење пријава

             Корисници подносе пријаву са пратећом документацијом у затвореној коверти лично у канцеларији 7 Општине Градишка или поштом на адресу:

Општина Градишка
Видовданска 1а
78400 Градишка.

            На коверти је потребно навести пословно име и адресу подносиоца пријаве и нагласити „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ОПШТИНИ ГРАДИШКА ЗА 2018. ГОДИНУ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Корисник може поднијети пријаву само за једну врсту подстицаја.

Комисија задржава право затражити додатну документацију и образложење.

Датум отварања: 06.06.2018. године.

Датум затварања: 06.07.2018. године.

 

 1. Остале напомене

             Све додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Општине Градишка (канцеларија 41) или на телефон 051/810-341.

 

 1. Документи за преузимање

Јавни позив

Образац 1. НАБАВКА ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА

Образац 2. УЧЕШЋЕ У ПОСЛОВНОМ ПОВЕЗИВАЊУ, СТУДИЈСКОЈ ПОСЈЕТИ ИЛИ САЈМУ У ИНОСТРАНСТВУ

Образац 3.1 ПОСЛОВНО САВЈЕТОВАЊЕ

Образац 3.2 СЕРТИФИКАЦИЈА ИЛИ РЕСЕРТИФИКАЦИЈА

Образац 4. РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НАЈВАЖНИЈИХ КЛИЈЕНАТА И СПРОВЕДЕНИХ УСЛУГА ЗА ОДАБРАНОГ КОНСУЛТАНТА