ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЗАОСТАЛОГ ДУГОВАЊА ВЕЗАНОГ ЗА ПОТРЕБЕ СЈЕТВЕ У 2009. И 2011. ГОДИНИ

датум објаве: 16.05.2018.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЗАОСТАЛОГ ДУГОВАЊА ВЕЗАНОГ ЗА ПОТРЕБЕ СЈЕТВЕ У 2009. И 2011. ГОДИНИ

16. мај 2018. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ
ПЛАЋАЊА ЗАОСТАЛОГ ДУГОВАЊА ВЕЗАНОГ ЗА ПОТРЕБЕ СЈЕТВЕ У 2009. И 2011. ГОДИНИ

Јавно предузеће “Робне резерве Републике Српске“ А.Д. – у стечају, на Скупштини повјерилаца донијело је Одлуку о следећем:

1. Да се омогући свим корисницима подстицајних средстава по основу преузетог регресираног горива и минералног НПК ђубрива дистрибуираног за потребе сјетве у 2009. и 2011. години (физичка лица), а који нису били у могућности да благовремено измире свој дуг, да своја дуговања измире најкасније до 30.09.2018. године и то само износ главног дуга уз отпис камате.

2. Да се пролонгира покретање поступака извршења правоснажних пресуда за физичка лица, пресуђена по основу дуга за подстицајна средства из 2009. и 2011. године и да се истим омогући да измире своје обавезе по основу главног дуга и судских трошкова до 30.09.2018. године у ком случају би им се отписала камата, а у случају не поступања по истом, да се покрену извршни поступци пред надлежним судовима за наплату главног дуга, законских затезних камата и судских трошкова.

3. Корисницима подстицајних средстава који измире своја дуговања са даном јавног позива (до 30.09.2018. године), повјерилац ће одмах по измирењу коначног дуга издати потврду о измиреним обавезама, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Агенција за аграрна плаћања, ће исте брисати са листе дужника.

4. Све накнадне уплате закључно са даном јавног позива ће се сматрати текућим дуговањем и повјерилац ће предузети све законом предвиђене мјере.

5. Информацију о висини дуга и упуству о начину плаћања, корисници могу добити од повјериоца ЈП “Робне резерве Републике Српске” а.д. – у стечају Бања Лука на телефон: 051/ 326 – 332 или у Општинској управи општине Градишка путем телефона 051/810-408.