Šalter sala

Šalter sala


Opštinska uprava raspolaže sa 2.800 m2 smještajnog prostora od čega je u neposrednoj funkciji Centar za usluge građanima 410 m2. Centar ima 13 šaltera na kojima rade kompetentne osobe iz svih odjeljenja Opštinske uprave koje mogu strankama pružiti kompletnu uslugu i dati valjana tumačenja i odgovore.

Za oblasti društvenih djelatnosti i boračko-invalidske zaštite u Centru su otvorene posebne šalter kancelarije.

Otvorena je šalter kancelarija banke gdje se vrši uplata svih taksa i naknada proizišlih iz rada Opštinske uprave, što omogućuje znatnu uštedu vremena strankama, a tu je i šalter osiguranja.

U šalter sali smješten je i šalter objedinjene naplate, obrazovan pri Odjeljenju za finansije, gdje se objedinjeno vrši naplata svih komunalnih usluga i naknada.

Zahtjevi se popunjavaju elektronski, nakon čega stranka samo potpisuje popunjen i odštampan zahtjev. Na info pultu građani mogu dobiti odgovore i informacije o raznovrsnim pitanjima iz strukture funkcionisanja Opštine kao i uputstva prilikom podnošenja zahtjeva.

Najsavremenija tehnička rješenja omogućuju potpuno efikasno funkcionisanje opštinske administracije stvarajući mogućnost da građani svoja prava ostvare na jednom mjestu i u najkraćem mogućem vremenu.

U Opštinskoj upravi opštine Gradiška su instalirani sljedeći značajniji softverski paketi:

 • SWING PROCESS MANAGER koji služi za praćenje cjelokupnog toka dokumentacije koja nastaje u radu Opštinske uprave i pokriva sva odjeljenja.
 • FiNova koja se koristi u Odjeljenju za finansije za poslove budžeta, plata, knjigovodstva, računovodstva i novčanih isplata.
 • eMaticar se koristi u Odjeljenju za opštu upravu, u Matičnoj službi. Služi za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih, umrlih i uvjerenja o državljanstvu. Softver pristupa centralnoj bazi u Banjaluci, koja važi za cijelu Republiku Srpsku. Stranka iz Republike Srpske može dobiti matični dokument bez obzira na mjesto rođenja. Centralizacijom baze na nivou Republike je omogućeno efikasno usklađivanje i ažuriranje matičnih knjiga. Sedam seoskih matičnih kancelarija je takođe uvezano u softver eMaticar.
 • SONW Softver koji koristi Služba objedinjene naplate. Naplata opštinskih usluga (komunalna naknada, naknada etažnih vlasnika), usluge vodovoda i kanalizacije, te gradske čistoće se vrši putem zajedničkih uplatnica ove 3 kuće.
 • Softver za ovjere omogućava obavljanje svih vrsta ovjera putem elektronskih knjiga ovjera.
 • IDDEEA softver radi sa centralizovanom aplikacijom za provjeru podataka podnosilaca zahtjeva za pasoše i lične karte, na nivou BiH.

Izuzev FiNova-e i IDDEEA-e, ostala četiri softverska paketa su raspoloživa na šalterima u centru za pružanje usluga građanima.

Odjeljenju za inspekcijske poslove je instaliran softver za pristup centralnoj aplikaciji na nivou Republike. U Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu je instaliran softver za razmjenu relevantnih podataka sa resornim ministarstvom. Takođe se radi na uvođenju Geografskog informacionog sistema (GIS), u Odjeljenju za urbanizam, građenje, komunalne i stambene poslove.
U Odjeljenju za privredu i poljoprivredu je instaliran softver za pristup centralnom registru preduzetnika na nivou Republike.

ORGANIZACIONE JEDINICE OPŠTINSKE UPRAVE

Opštinsku upravu čine sljedeće organizacione jedinice:

 • Stručna služba skupštine opštine
 • Služba načelnika opštine
 • Odjeljenje za opštu upravu
 • Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje
 • Odjeljenje za komunalne i stambene poslove
 • Odjeljenje za privredu i poljoprivredu
 • Odjeljenje za društvene djelatnosti
 • Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu
 • Odjeljenje za finansije
 • Odjeljenje za ekonomski razvoj
 • Odjeljenje za inspekcije
 • Profesionalna vatrogasna jedinica