Sekretar

Sekretar skupštine


Nemanja Panić

PRAVA I DUŽNOSTI:

Sekretar Skupštine organizuje rad stručne službe i pomaže predsjedniku Skupštine u pripremanju sjednica i organizovanju rada Skupštine i njenih radnih tijela.

Sekretar Skupštine se naročito:

  • stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika;
  • prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama;
  • odgovoran je za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine;
  • odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i za dostavljanje zaključaka i odborničkih pitanja nadležnim organima i službama;

vrši i druge poslove utvrđene Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine opštine Gradiška i odlukom o organizaciji i djelokrugu stručne službe kojom neposredno rukovodi.