Одјељење за комуналне и стамбене послове

Одјељење за комуналне и стамбене послове


Одјељење за комуналне и стамбене послове обавља послове који се односе на обезбјеђује обављања комуналних дјелатности, развој комуналне инфраструктуре, одржавање и старање о изградњи и кориштењу локалних и некатегорисаних путева, улица, хидромелиорационог система и других јавних објеката од значаја за општину, евиденцију стамбеног Фонда и пословних простора, регистрацију етажних власника, изградњу и развијање информационог система у комуналној и стамбеној области, послове обрачуна општинских накнада, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

БРАНИСЛАВ САВИЋ