Одјељење за економски развој

Одјељење за економски развој


Одјељење за економски развој обавља послове локалне управе који се односе на развојно планирање из области привреде, туризма, угоститељства, занаства, трговине, статистике, културе, спорта и физичке културе, образовања, друштвене бриге о дјеци и омладини, здравства и социјалне заштите, промоцију могућих инвестиција у општини, успостављање контаката са потенцијалним иноулагачима, развој нових пословних зона, стимулисање запошљавања, израду докумената из области инвестиција и развоја на подручју општине, сарадњу са међународним институцијама у циљу реализације развојних пројеката, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Општини, а односи се на дјелокуг рада одјељења.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

ИГОР МАРЧЕТА