Начелник

Начелник општине


Зоран Аџић

БИОГРАФИЈА

Рођен 30.12.1963. године у Новој Градишци.
Завршио Електротехнички факултет-енергетски смјер у Београду 1988. године.
Непрекидно запослен од 1988. године. У досадашњем периоду радио у ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – Радна јединица „Електродистрибуција“Градишка гдје је већину времена обављао функцију руководиоца ове радне jединице.
Ожењен је и отац двоје дјеце.

ПОЛИТИЧКА БИОГРАФИЈА

 • Од маја мјесеца 2013. године предсједник Општинског одбора Савеза независних социјалдемократа Градишка.
 • Посланик у Народној скупштини Републике Српске од 2014. до 2016. године.
 • Од новембра 2016. године обавља дужност начелника општине Градишка.

ИЗВРШНА ВЛАСТ

Начелник општине заступа и представља општину и носилац је извршне власти у општини. Начелник општине руководи Општинском управом и одговоран је за њен рад. Начелника општине бирају грађани на општим непосредним изборима на период од четири године у складу са Изборним законом.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

 • предлаже Статут Општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини општине,
 • израђује нацрт буџета и подноси Скупштини општине на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину општине о свим питањима из надлежности Општине, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине општине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине општине,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Општини,
 • доноси одлуку о оснивању Општинске управе,
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе,
 • доноси План цивилне заштите Општине и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу Општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине општине и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина,
 • подноси извјештај Скупштини општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • подноси извјештај Скупштини општине о свом раду и раду Општинске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине општине, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Општине, у складу са актима Скупштине општине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Општинске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини општине,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом и
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Општине.