Društvena infrasturktura

Društvena infrastruktura


Školstvo

Sistem školstva na području opštine Gradiška čine javne ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i ustanova za obrazovanje odraslih. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje odvija se kroz rad Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“, čiji je osnivač Opština Gradiška. Mrežu osnovnih škola na području naše opštine čini sedam centralnih osnovnih škola i 20 područnih odjeljenja, kao i jedna osnovna muzička škola. Srednje obrazovanje se stiče kroz rad tri srednje škole: Gimnazije, Srednje stručne i tehničke škole i Tehničke škole. U 2005. godini u Gradišci je otpočeo sa radom Koledž za poslovni menadžment, koji je u 2007. godini preregistrovan u Visoku školu za poslovni menadžment „Primus“ Gradiška.

Predškolska ustanova

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Gradišci ima dugu tradiciju. Djelatnost predškolskog obrazovanja uređena je Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, a na području naše opštine se odvija kroz rad Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“ čiji je osnivač Opština Gradiška.
Javna predškolska ustanova se bavi vaspitanjem i obrazovanjem djece od 6 mjeseci do 6 godina.
Ustanova se sastoji iz tri vrtića i to:

 • Cipelići (Senjak),
 • Pčelice (Centar) i
 • Leptirić (Nova Topola).

U radu je zastupljeno nekoliko programa, i to:

 • osnovni cjelodnevni program u trajanju od 11,30 časova dnevno i
 • kraći periodični programi do tri sata dnevno

Radno vrijeme ustanove je od 06,30 do 18,00 časova.

Predškolska ustanova kontinuirano radi od 1971.godine i trenutno djelatnost obavlja u dva gradska vrtića i dječijem vrtiću u Novoj Topoli.

Predškolska ustanova obilježava niz manifestacija i priređuje brojne priredbe, kako na nivou grada tako i u okviru same ustanove.

Osnovno obrazovanje

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju uređena je djelatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja kao dio jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srpske. Pomenutim zakonom definisano je da osnovno obrazovanje traje  devet godina (tri trijade), da je besplatno i obavezno za svu djecu, po pravilu, od šest do petnaest godina. Takođe je regulisano osnovno muzičko i baletno obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim potrebama (specijalna odjeljenja), te osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih.
Nastava i programski zadaci vrše se u 7 centralnih škola i 20 područnih odjeljenja. Na području opštine radi i Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“.
Osnovne škole na području opštine Gradiška

 • Osnovna škola „Vasa Čubrilović” Gradiška
 • Osnovna škola „Danilo Borković” Gradiška
 • Osnovna škola „Kozarska djeca” Gradiška
 • Osnovna škola „Mladen Stojanović” Gornji Podgradci
 • Osnovna škola „Petar Kočić“ Nova Topola
 • Osnovna škola „Sveti Sava” Dubrave
 • Osnovna škola „Vuk Stefanović Karadžić” Turjak i
 • Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić” Gradiška

Srednje obrazovanje

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  regulisana je djelatnost srednjih škola, u kojima se ostvarenjem nastavnog plana i programa u skladu sa zakonom stiče srednje obrazovanje.
Srednje obrazovanje nije obavezno.Upis učenika u srednju školu vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje osnivač.
Sredstva za rad škola koje osniva Republika obezbjeđuju se iz budžeta Republike, budžeta Opštine, odnosno Grada i drugih izvora. Opština kroz Budžet opštine obezbeđuje sredstva za materijalne troškove srednjih škola, usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika, te dio sredstava za investicije u skladu sa mogućnostima.
Nadzor nad radom škola vrši Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički pedagoški zavod i Republička uprava za inspekcijske poslove.
Srednje škole na području opštine Gradiška

 • Gimnazija  Gradiška
 • Srednja stručna i tehnička škola Gradiška
 • Tehnička škola Gradiška

 

Visoka škola za poslovni menadžment „Primus“ Gradiška

Početkom oktobra 2005. godine u Gradišci je otvorena privatna visokoškolska ustanova – Visoka škola za poslovni menadžment „Primus“.
Prema Bolonjskom procesu na Visokoj školi „Primus“ organizovan je nastavni proces u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Nastavni proces se izvodi na sljedećim studijskim programima:

 1. Pravo-smjer javna uprava,
 2. Računarske i informacione nauke-smjer: informacione tehnologije,
 3. Računarske i informacione nauke-smjer: softversko inženjerstvo,
 4. Ekonomija-smjer: bankarstvo i
 5. Ekonomija-smjer: marketing.

U okviru Visoke škole za poslovni menadžment „Primus“ provodi se i program Škole za obrazovanje odraslih (dokvalifikacija i prekvalifikacija) za struke i zanimanja trećeg i četvrtog stepena složenosti.

Zdravstvo

Nosioci zdravstvene zaštite na području opštine Gradiška su zdravstvene ustanove,  u državnom sektoru:

 • Opšta bolnica,
 • Dom zdravlja i
 • Apotekarska ustanova

i privatnom sektoru:

 • privatne medicinske i stomatološke ordinacije i apoteke

JU Opšta bolnica Gradiška

Opšta bolnica u Gradišci je osnovana  u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti od strane Vlade Republike Srpske na principu podjednake dostupnosti svim građanima (oko 105.000) sa područja opština Gradiška, Srbac, djelimično opština Kozarska Dubica i Laktaši.

Osnovna djelatnost bolnice koja podrazumijeva obavezu i brigu u vezi sa pružanjem usluga sekundarne zdravstvene zaštite stanovništvu, ostvaruje se putem :

 1. STACIONARNO-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 2. KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 3. DIJAGNOSTIKA

Opšta bolnica Gradiška se po svom profilu i u odnosu na patologiju koju obrađuje ubraja u bolnice za akutnu njegu.

Prema definiciji, bolnica za akutnu njegu treba u potpunosti rješavati zdravstvena stanja, probleme, bolesti i povrede akutnog karaktera te hronična stanja i bolesti u fazi akutizacije na nivou sekundarne zdravstvene zaštite.

U pogledu vrsta specijalnosti koje Opšta bolnica Gradiška posjeduje, može se zaključiti da je u prostornom i kadrovskom smislu, ali i opremom, skoro potpuno osposobljena da ispunjava uslove bolnice za akutnu njegu.

S ciljem poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u Opštoj bolnici Gradiška, organizovana je palijativna njega i zbrinjavanje pacijenata u budnoj komi. Palijativna medicina je potpuna briga o bolesnicima oboljelim od neizlječivih bolesti radi postizanja najboljeg mogućeg kvaliteta života za bolesnike i njihove porodice.

U skladu sa savremenim standardima za intenzivnu njegu u Opštoj bolnici Gradiška, organizovana je Jedinica intenzivnog liječenja koja radi kao podrška ne samo za vitalno ugrožene pacijente koji zahtijevaju poseban nadzor zbog komorbiditeta koji su u vezi sa osnovnom bolešću zbog kojih je pacijent operisan, a koje su povećavale operativni rizik od ASA skora III i više nego kao podrška i drugim granama medicine koje su zastupljene u bolnici, odnosno provodi se respiratorna terapija sa NIV i KMV zavisno o stanju pacijenta, liječe se šokna i septična stanja, akutni moždani udar koji zahtijeva trombolizu te teški infarkti miokarda koji se ne mogu liječiti u koronarnoj jedinici, jer zahtijevaju dodatne mjere liječenja, edem pluća i druga stanja koja su definisana procedurama.

Zbog brže i promptnije obrade pacijenta i postavljanja adekvatne dijagnoze, u sklopu prijemno-urgentnog trakta, organizovana je dnevna bolnica koja se  pokazala naročito  efikasnom za pacijente koji primaju jednodnevnu terapiju (lijek ili transfuziju), kod dijagnostičkih procedura koje se rade pod anestezijom (endoskopske procedure, KOR biopsija) ili za pacijente koji prije prijema u bolnicu nisu dijagnostički obrađeni.

JZU „Dom zdravlja“ Gradiška

Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Gradiška stanovništvu opštine Gradiška pruža zdravstvene usluge iz oblasti primarne i dijela sekundarne zdravstvene zaštite  u okviru 8 službi i 2 centra:

1. Služba porodične medicine,

 1. Služba hitne medicinske pomoći,
 2. Konsultativno-specijalistička služba: pedijatrija, ginekologija i RTG dijagnostika,
 3. Higijensko-epidemiološka služba,
 4. Služba laboratorijske dijagnostike,
 5. Stomatološka služba,
 6. Centar za zaštitu mentalnog zdravlja,
 7. Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici,
 8. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove i
 9. Služba ekonomsko-finansijske poslove.Na području opštine radi 26 timova porodične medicine, a pacijentima je od jula prošle godine na usluzi novoformirani Primarni tim. Ovaj tim je smješten u  prostrijama Hitne pomoći i njegov zadatak je da prima pacijente kojima, zbog mnogih razloga nisu dostupni njihovi porodični ljekari.

Pored Primarnog tima porodične medicine organizovan je i patronažni vid zdravstvene zaštite (kućne posjete) čiji je osnovni zadatak da popuni vakum između pacijenata i ljekara. Ova služba, između ostalog, vrši kontrolu i uvid nad primjenom propisane liječničke terapije, obilazi teško oboljele pacijente i pacijente u stanju socijalne potrebe, koji nisu u mogućnosti da dođu do ljekara.

Kako bi se povećala efikasnost i propulzivnost laboratorije nabavljen je savremeni brojač krvnih elemenata koji ima mogućnost obrade oko 100 analiza u minuti.

Zavidan nivo rada Hitne pomoći ostvaren je uvođenjem dva dežurna tima hitne medicinske pomoći i jednog tima u pripravnosti.

JZU „Apoteka Gradiška“

Javna zdravstvena ustanova „Apoteka Gradiška“ funkcioniše u ovom obliku organizovanja od 29. maja 2009. godine, kada je Skupština opštine Gradiška donijela Odluku o njenom organizovanju. Od 25. aprila 1994. godine do navedenog datuma,  ova ustanova je obavljala djelatnost pod nazivom „APOTEKARSKA USTANOVA“ p.o. Gradiška.

Organizacione cjeline:

 1. I. SLUŽBA APOTEKA I APOTEKARSKIH STANICA

U sastavu ove službe je mreža apoteka i apotekarskih stanica koje pokrivaju cjelokupno područje opštine Gradiška snabdijevanjem osiguranika i stanovništva lijekovima, medicinskim sredstvima i sanitetskim materijalom.

Apoteke su „Centar“, „Zdravlje“ i „Menta“ u Gradišci, „Nova Topola“ u Novoj Topoli, „Kozara“ u Gornjim Podgradcima, i „Farmacija“ u Laktašima.

Apotekarske stanice su „Turjak“ , „Laminci“ i Herba u Orahovi koje rade paralelno sa timovima porodične medicine Doma zdravlja Gradiška u tim mjestima.

U svakoj apoteci i apotekarskoj stanici mogu se dobiti lijekovi na recept sa Pozitivne liste lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pod istim uslovima kako je to regulisano važećim propisima.

 1. II. SLUŽBA ADMINISTRATIVNO-STRUČNIH POSLOVA

Ova služba obavlja sve stručne ekonomsko-finansijske, komercijalne, marketinške, pravne i tehničke poslove koji su obavezujući i neophodni za zakonit rad ustanove.

III. „GALENFARM“ d.o.o. Gradiška
Odlukom Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Gradiška“  od 7. juna 2010. godine osnovano je društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: „Galenfarm – proizvodnja lijekova i galenskih proizvoda“.

Dana 1. januara 2011. godine „Galenfarm“ je započeo  samostalan rad.

„Galenfarm“ u okviru svoje osnovne djelatnosti proizvodi sljedeće farmaceutske preparate:

– Lijekovi (kalii chloride – kombinovani prašak),

– Herbalni ljekoviti proizvodi,

– Dijetetski proizvodi  i

– Galenski proizvodi.

U toku 2015. godine u „Galenfarm“ d.o.o. Gradiška nabavljena je neophodna oprema za proizvodnju i to automatska punilica – Flex feed. Cilj ove nabavke bio je stvaranje uslova za proširenje postojeće proizvodnje i uvođenje nove linije proizvoda u proizvodnom programu „ Galenfarm „ d.o.o. Gradiška (novi proizvodi iz oblasti gelova, krema, masti, tečnih pudera i ulja), a sve kako bi se ostvarila što bolja realizacija, odnosno prodaja kako postojećim tako i potencijalnim kupcima.

Kultura

Centralno mjesto kulturnih zbivanja i manifestacija je Kulturni centar Gradiška, koji raspolaže prostornim i tehničkim mogućnostima najvišeg nivoa.

Na ruralnom području postoji veći broj domova kulture koji u osnovi pokrivaju gotovo sve dijelove opštine. Opština Gradiška izdvaja značajna sredstva za učešće u finansiranju brojnih kulturnih projekata i programa kao što su:  Program  u okviru obilježavanja Dana opštine, zatim Program „Gradiške jeseni“, „Dani svetosavlja“, tradicionalne  međunarodne i lokalne smotre i festivali kao i drugi kulturni programi.

U Gradišci se već osamnaest godina izdaje „Gradiški zbornik“ kao časopis za društvena pitanja. Kulturno bogatstvo Opštine Gradiška čini i kapitalna knjiga „Istorija Bosanske Gradiške i njene okoline“.

Ustanove kulture na području opštine Gradiška su:
 • Kulturni centar
 • Narodna biblioteka
 • Zavičajni muzej
 • Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“

Likovna galerija

Sport

Na teritoriji opštine Gradiška aktivno djeluju 73 sportske organizacije i to: 26 fudbalskih klubova, 40 klubova dvoranskih i drugih sportova i šest sportskih asocijacija.
Evidentan je i stalni porast broja građana koji se bave takmičarskim sportom, odnosno sportskom rekreacijom.

Fudbal

Fudbalski klubovi sa područja naše opštine su učlanjeni u Opštinski fudbalski savez Gradiška koji okuplja 28 klubova sa 1400 registrovanih igrača, a od tog broja je preko 500 igrača mlađih selekcija (pioniri, kadeti i juniori).
U Područni fudbalski savez je učlanjeno 48 klubova sa područja opština Srbac, Laktaši, Prnjavor i Gradiška.

Najstariji fudbalski klub na području bivšeg Gradiškog sreza bila je „Sloga“ iz Gornjih Podgradaca koja je osnovana davne 1926. godine, dok je najuspješniji fudbalski klub FK „Kozara“ osnovan 1945. godine.

FK „Kozara“ je najorganizovaniji klub naše opštine i kao takav je nastupao u ligama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Dobrim rezultatima mogu se pohvaliti i igrači mlađih selekcija koji su nastupali u raznim reprezentativnim selekcijama RS i BiH.

PREGLED FUDBALSKIH KLUBOVA
• FK „KOZARA” Gradiška
• FK „JEDINSTVO” Žeravica
• FK „JABLANICA-DIONIS” Jablanica
• FK „DUBRAVE” Dubrave
• FK „MLADOST” Seferovci
• FK „LIJEVČE” Nova Topola
• FK „KOZARA” Turjak
• FK „TORPEDO” Cerovljani
• FK „BRATSTVO” Kozinci
• FK „SLOGA–DIPO” Gornji Podgradci
• FK „BISERI” Čatrnja
• FK „KALEMI” Trebovljani
• FK „LAMINCI” Laminci
• FK „POLET” Elezagići
• FK „STEVAN DUKIĆ” Rogolji
• FK „BORAC” Mašići
• FK „ROMANOVCI” Romanovci
• FK „OBRADOVAC” Gradiška
• FK „VILUSI” Vilusi
• FK „13 SKOJEVKI” Grbavci
• FK „SLOBODA” Donji Podgradci
• FK „BRATSTVO” Orahova
• FK „RATAR” Stara Topola
• FK „OFK OMLADINAC” Gradiška
• FK „STARS” Gradiška
• Klub malog fudbala „GRADIŠKA“ Gradiška

Dvoranski i drugi sportovi

Na području opštine Gradiška registrovano je 40 klubova dvoranskih i drugih sportova (četiri košarkaška, tri odbojkaška, dva šahovska, četiri kuglaška, dva teniska, tri karate kluba,  dva automobilistička, dva fitnes i po jedan ronilački, atletski, rukometni, kajakaški, sportsko-ribolovni, sportsko-plesni, konjički, motociklistički, džiju-džicu,  klub realnog aikidoa, planinarski i košarkaški klub invalida) te sedam  sportskih asocijacija (Opštinski i Područni fudbalski savez Gradiška, Sportski klub „Olimpik”, Asocijacija sportskih menadžera RS, Društvo pedagoga fizičke kulture, Asocijacija „Sport za sve” i Društvo za sport i rekreaciju slijepih i slabovidnih „Svjetlost“ Gradiška).

KLUBOVI DVORANSKIH I DRUGIH SPORTOVA

• Košarkaški klub „KOZARA GRADIŠKA 1980” Gradiška
• Kuglaški klub „KOZARA” Gradiška
• Odbojkaški klub „GRADIŠKA” Gradiška
• Ženski košarkaški klub “„KOZARA” Gradiška
• Kuglaški klub „LIJEVČE” Nova Topola
• Kuglaški klub „GRADIŠKA” Gradiška
• Kuglaški klub „POSAVINA“ GRADIŠKA
• Košarkaški klub invalida „KOZARA” Gradiška
• Odbojkaški klub „SERVITIUM” Gradiška
• Ženski odbojkaški klub „KOZARA” Gradiška
• Košarkaški klub “„LIJEVČE” Nova Topola
• Omladinski košarkaški klub „KOZARA“ Gradiška
• Šahovski klub “KOZARA” Gradiška
• Šahovski klub „LIJEVČE” Nova Topola
• Košarkaški klub „TOPBASKET“ Nova Topola
• Košarkaški klub „ Lider“ Gradiška
• Centar za podvodne aktivnosti „SVETI NIKOLA” Gradiška
• Omladinski rukometni klub „Kozara“ Gradiška
• Auto-moto klub „GRADIŠKA” Gradiška
• Auto-klub „TAXI BAR” Gradiška
• Moto-klub „GREMIUM” Gradiška
• Karate klub „SOKO” Gradiška
• Karate klub „NITEN” Gradiška
• Karate klub „SENSEI KARATE DO” Nova Topola
• Udruženje građana „Atletsko rekreativni klub“ Gradiška
• Klub realnog aikidoa “„GRADIŠKA” Gradiška
• Sportsko ribolovno društvo „AMUR” Gradiška
• Konjički klub „POSAVKO” Gradiška
• Džiu džicu klub „SAMURAJ” Gradiška
• Plesni studio „DANCE STEP“ Gradiška
• Teniski klub „NOVA TOPOLA“ Nova Topola
• Teniski klub „BRAĆA KOVAČEVIĆ“ Gradiška
• Šahovski klub „POTKOZARJE“ Gornji Podgradci
• Šahovski klub „LISKOVAC“ Liskovac
• Kajak kanu klub „SAVA“, Gradiška
• Planinarsko-sportsko društvo „PATRIJA“ Gradiška
• Fitnes klub „ACADEMIC“ Gradiška
• Fitnes klub „MILLENNIUM“ Gradiška
• Klub odbojke na pijesku „AS“ Gradiška
• Klub slobodne borbe „ MMA DONSKOY“ Gradiška

Sportski savezi (udruženja)
• Opštinski fudbalski savez Gradiška
• Područni fudbalski savez Gradiška
• Asocijacija sportskih menadžera RS Gradiška
• Društvo pedagoga fizičke kulture Gradiška
• Sportski klub „Olimpik” Gradiška
• Asocijacija „Sport za sve“ Gradiška
• Društvo za sport i rekreaciju slijepih i slabovidnih „Svjetlost“ Gradiška

+ Školstvo

Školstvo

Sistem školstva na području opštine Gradiška čine javne ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i ustanova za obrazovanje odraslih. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje odvija se kroz rad Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“, čiji je osnivač Opština Gradiška. Mrežu osnovnih škola na području naše opštine čini sedam centralnih osnovnih škola i 20 područnih odjeljenja, kao i jedna osnovna muzička škola. Srednje obrazovanje se stiče kroz rad tri srednje škole: Gimnazije, Srednje stručne i tehničke škole i Tehničke škole. U 2005. godini u Gradišci je otpočeo sa radom Koledž za poslovni menadžment, koji je u 2007. godini preregistrovan u Visoku školu za poslovni menadžment „Primus“ Gradiška.

Predškolska ustanova

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Gradišci ima dugu tradiciju. Djelatnost predškolskog obrazovanja uređena je Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, a na području naše opštine se odvija kroz rad Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Lepa Radić“ čiji je osnivač Opština Gradiška.
Javna predškolska ustanova se bavi vaspitanjem i obrazovanjem djece od 6 mjeseci do 6 godina.
Ustanova se sastoji iz tri vrtića i to:

 • Cipelići (Senjak),
 • Pčelice (Centar) i
 • Leptirić (Nova Topola).

U radu je zastupljeno nekoliko programa, i to:

 • osnovni cjelodnevni program u trajanju od 11,30 časova dnevno i
 • kraći periodični programi do tri sata dnevno

Radno vrijeme ustanove je od 06,30 do 18,00 časova.

Predškolska ustanova kontinuirano radi od 1971.godine i trenutno djelatnost obavlja u dva gradska vrtića i dječijem vrtiću u Novoj Topoli.

Predškolska ustanova obilježava niz manifestacija i priređuje brojne priredbe, kako na nivou grada tako i u okviru same ustanove.

Osnovno obrazovanje

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju uređena je djelatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja kao dio jedinstvenog sistema obrazovanja Republike Srpske. Pomenutim zakonom definisano je da osnovno obrazovanje traje  devet godina (tri trijade), da je besplatno i obavezno za svu djecu, po pravilu, od šest do petnaest godina. Takođe je regulisano osnovno muzičko i baletno obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje djece sa posebnim potrebama (specijalna odjeljenja), te osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih.
Nastava i programski zadaci vrše se u 7 centralnih škola i 20 područnih odjeljenja. Na području opštine radi i Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“.
Osnovne škole na području opštine Gradiška

 • Osnovna škola „Vasa Čubrilović” Gradiška
 • Osnovna škola „Danilo Borković” Gradiška
 • Osnovna škola „Kozarska djeca” Gradiška
 • Osnovna škola „Mladen Stojanović” Gornji Podgradci
 • Osnovna škola „Petar Kočić“ Nova Topola
 • Osnovna škola „Sveti Sava” Dubrave
 • Osnovna škola „Vuk Stefanović Karadžić” Turjak i
 • Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić” Gradiška

Srednje obrazovanje

Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  regulisana je djelatnost srednjih škola, u kojima se ostvarenjem nastavnog plana i programa u skladu sa zakonom stiče srednje obrazovanje.
Srednje obrazovanje nije obavezno.Upis učenika u srednju školu vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje osnivač.
Sredstva za rad škola koje osniva Republika obezbjeđuju se iz budžeta Republike, budžeta Opštine, odnosno Grada i drugih izvora. Opština kroz Budžet opštine obezbeđuje sredstva za materijalne troškove srednjih škola, usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika, te dio sredstava za investicije u skladu sa mogućnostima.
Nadzor nad radom škola vrši Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički pedagoški zavod i Republička uprava za inspekcijske poslove.
Srednje škole na području opštine Gradiška

 • Gimnazija  Gradiška
 • Srednja stručna i tehnička škola Gradiška
 • Tehnička škola Gradiška

 

Visoka škola za poslovni menadžment „Primus“ Gradiška

Početkom oktobra 2005. godine u Gradišci je otvorena privatna visokoškolska ustanova – Visoka škola za poslovni menadžment „Primus“.
Prema Bolonjskom procesu na Visokoj školi „Primus“ organizovan je nastavni proces u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Nastavni proces se izvodi na sljedećim studijskim programima:

 1. Pravo-smjer javna uprava,
 2. Računarske i informacione nauke-smjer: informacione tehnologije,
 3. Računarske i informacione nauke-smjer: softversko inženjerstvo,
 4. Ekonomija-smjer: bankarstvo i
 5. Ekonomija-smjer: marketing.

U okviru Visoke škole za poslovni menadžment „Primus“ provodi se i program Škole za obrazovanje odraslih (dokvalifikacija i prekvalifikacija) za struke i zanimanja trećeg i četvrtog stepena složenosti.

+ Zdravstvo

Zdravstvo

Nosioci zdravstvene zaštite na području opštine Gradiška su zdravstvene ustanove,  u državnom sektoru:

 • Opšta bolnica,
 • Dom zdravlja i
 • Apotekarska ustanova

i privatnom sektoru:

 • privatne medicinske i stomatološke ordinacije i apoteke

JU Opšta bolnica Gradiška

Opšta bolnica u Gradišci je osnovana  u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti od strane Vlade Republike Srpske na principu podjednake dostupnosti svim građanima (oko 105.000) sa područja opština Gradiška, Srbac, djelimično opština Kozarska Dubica i Laktaši.

Osnovna djelatnost bolnice koja podrazumijeva obavezu i brigu u vezi sa pružanjem usluga sekundarne zdravstvene zaštite stanovništvu, ostvaruje se putem :

 1. STACIONARNO-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 2. KONSULTATIVNO-SPECIJALISTIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 3. DIJAGNOSTIKA

Opšta bolnica Gradiška se po svom profilu i u odnosu na patologiju koju obrađuje ubraja u bolnice za akutnu njegu.

Prema definiciji, bolnica za akutnu njegu treba u potpunosti rješavati zdravstvena stanja, probleme, bolesti i povrede akutnog karaktera te hronična stanja i bolesti u fazi akutizacije na nivou sekundarne zdravstvene zaštite.

U pogledu vrsta specijalnosti koje Opšta bolnica Gradiška posjeduje, može se zaključiti da je u prostornom i kadrovskom smislu, ali i opremom, skoro potpuno osposobljena da ispunjava uslove bolnice za akutnu njegu.

S ciljem poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga u Opštoj bolnici Gradiška, organizovana je palijativna njega i zbrinjavanje pacijenata u budnoj komi. Palijativna medicina je potpuna briga o bolesnicima oboljelim od neizlječivih bolesti radi postizanja najboljeg mogućeg kvaliteta života za bolesnike i njihove porodice.

U skladu sa savremenim standardima za intenzivnu njegu u Opštoj bolnici Gradiška, organizovana je Jedinica intenzivnog liječenja koja radi kao podrška ne samo za vitalno ugrožene pacijente koji zahtijevaju poseban nadzor zbog komorbiditeta koji su u vezi sa osnovnom bolešću zbog kojih je pacijent operisan, a koje su povećavale operativni rizik od ASA skora III i više nego kao podrška i drugim granama medicine koje su zastupljene u bolnici, odnosno provodi se respiratorna terapija sa NIV i KMV zavisno o stanju pacijenta, liječe se šokna i septična stanja, akutni moždani udar koji zahtijeva trombolizu te teški infarkti miokarda koji se ne mogu liječiti u koronarnoj jedinici, jer zahtijevaju dodatne mjere liječenja, edem pluća i druga stanja koja su definisana procedurama.

Zbog brže i promptnije obrade pacijenta i postavljanja adekvatne dijagnoze, u sklopu prijemno-urgentnog trakta, organizovana je dnevna bolnica koja se  pokazala naročito  efikasnom za pacijente koji primaju jednodnevnu terapiju (lijek ili transfuziju), kod dijagnostičkih procedura koje se rade pod anestezijom (endoskopske procedure, KOR biopsija) ili za pacijente koji prije prijema u bolnicu nisu dijagnostički obrađeni.

JZU „Dom zdravlja“ Gradiška

Javna zdravstvena ustanova „Dom zdravlja“ Gradiška stanovništvu opštine Gradiška pruža zdravstvene usluge iz oblasti primarne i dijela sekundarne zdravstvene zaštite  u okviru 8 službi i 2 centra:

1. Služba porodične medicine,

 1. Služba hitne medicinske pomoći,
 2. Konsultativno-specijalistička služba: pedijatrija, ginekologija i RTG dijagnostika,
 3. Higijensko-epidemiološka služba,
 4. Služba laboratorijske dijagnostike,
 5. Stomatološka služba,
 6. Centar za zaštitu mentalnog zdravlja,
 7. Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici,
 8. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove i
 9. Služba ekonomsko-finansijske poslove.Na području opštine radi 26 timova porodične medicine, a pacijentima je od jula prošle godine na usluzi novoformirani Primarni tim. Ovaj tim je smješten u  prostrijama Hitne pomoći i njegov zadatak je da prima pacijente kojima, zbog mnogih razloga nisu dostupni njihovi porodični ljekari.

Pored Primarnog tima porodične medicine organizovan je i patronažni vid zdravstvene zaštite (kućne posjete) čiji je osnovni zadatak da popuni vakum između pacijenata i ljekara. Ova služba, između ostalog, vrši kontrolu i uvid nad primjenom propisane liječničke terapije, obilazi teško oboljele pacijente i pacijente u stanju socijalne potrebe, koji nisu u mogućnosti da dođu do ljekara.

Kako bi se povećala efikasnost i propulzivnost laboratorije nabavljen je savremeni brojač krvnih elemenata koji ima mogućnost obrade oko 100 analiza u minuti.

Zavidan nivo rada Hitne pomoći ostvaren je uvođenjem dva dežurna tima hitne medicinske pomoći i jednog tima u pripravnosti.

JZU „Apoteka Gradiška“

Javna zdravstvena ustanova „Apoteka Gradiška“ funkcioniše u ovom obliku organizovanja od 29. maja 2009. godine, kada je Skupština opštine Gradiška donijela Odluku o njenom organizovanju. Od 25. aprila 1994. godine do navedenog datuma,  ova ustanova je obavljala djelatnost pod nazivom „APOTEKARSKA USTANOVA“ p.o. Gradiška.

Organizacione cjeline:

 1. I. SLUŽBA APOTEKA I APOTEKARSKIH STANICA

U sastavu ove službe je mreža apoteka i apotekarskih stanica koje pokrivaju cjelokupno područje opštine Gradiška snabdijevanjem osiguranika i stanovništva lijekovima, medicinskim sredstvima i sanitetskim materijalom.

Apoteke su „Centar“, „Zdravlje“ i „Menta“ u Gradišci, „Nova Topola“ u Novoj Topoli, „Kozara“ u Gornjim Podgradcima, i „Farmacija“ u Laktašima.

Apotekarske stanice su „Turjak“ , „Laminci“ i Herba u Orahovi koje rade paralelno sa timovima porodične medicine Doma zdravlja Gradiška u tim mjestima.

U svakoj apoteci i apotekarskoj stanici mogu se dobiti lijekovi na recept sa Pozitivne liste lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pod istim uslovima kako je to regulisano važećim propisima.

 1. II. SLUŽBA ADMINISTRATIVNO-STRUČNIH POSLOVA

Ova služba obavlja sve stručne ekonomsko-finansijske, komercijalne, marketinške, pravne i tehničke poslove koji su obavezujući i neophodni za zakonit rad ustanove.

III. „GALENFARM“ d.o.o. Gradiška
Odlukom Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Gradiška“  od 7. juna 2010. godine osnovano je društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: „Galenfarm – proizvodnja lijekova i galenskih proizvoda“.

Dana 1. januara 2011. godine „Galenfarm“ je započeo  samostalan rad.

„Galenfarm“ u okviru svoje osnovne djelatnosti proizvodi sljedeće farmaceutske preparate:

– Lijekovi (kalii chloride – kombinovani prašak),

– Herbalni ljekoviti proizvodi,

– Dijetetski proizvodi  i

– Galenski proizvodi.

U toku 2015. godine u „Galenfarm“ d.o.o. Gradiška nabavljena je neophodna oprema za proizvodnju i to automatska punilica – Flex feed. Cilj ove nabavke bio je stvaranje uslova za proširenje postojeće proizvodnje i uvođenje nove linije proizvoda u proizvodnom programu „ Galenfarm „ d.o.o. Gradiška (novi proizvodi iz oblasti gelova, krema, masti, tečnih pudera i ulja), a sve kako bi se ostvarila što bolja realizacija, odnosno prodaja kako postojećim tako i potencijalnim kupcima.

+ Kultura

Kultura

Centralno mjesto kulturnih zbivanja i manifestacija je Kulturni centar Gradiška, koji raspolaže prostornim i tehničkim mogućnostima najvišeg nivoa.

Na ruralnom području postoji veći broj domova kulture koji u osnovi pokrivaju gotovo sve dijelove opštine. Opština Gradiška izdvaja značajna sredstva za učešće u finansiranju brojnih kulturnih projekata i programa kao što su:  Program  u okviru obilježavanja Dana opštine, zatim Program „Gradiške jeseni“, „Dani svetosavlja“, tradicionalne  međunarodne i lokalne smotre i festivali kao i drugi kulturni programi.

U Gradišci se već osamnaest godina izdaje „Gradiški zbornik“ kao časopis za društvena pitanja. Kulturno bogatstvo Opštine Gradiška čini i kapitalna knjiga „Istorija Bosanske Gradiške i njene okoline“.

Ustanove kulture na području opštine Gradiška su:
 • Kulturni centar
 • Narodna biblioteka
 • Zavičajni muzej
 • Osnovna muzička škola „Branko Smiljanić“

Likovna galerija

+ Sport

Sport

Na teritoriji opštine Gradiška aktivno djeluju 73 sportske organizacije i to: 26 fudbalskih klubova, 40 klubova dvoranskih i drugih sportova i šest sportskih asocijacija.
Evidentan je i stalni porast broja građana koji se bave takmičarskim sportom, odnosno sportskom rekreacijom.

Fudbal

Fudbalski klubovi sa područja naše opštine su učlanjeni u Opštinski fudbalski savez Gradiška koji okuplja 28 klubova sa 1400 registrovanih igrača, a od tog broja je preko 500 igrača mlađih selekcija (pioniri, kadeti i juniori).
U Područni fudbalski savez je učlanjeno 48 klubova sa područja opština Srbac, Laktaši, Prnjavor i Gradiška.

Najstariji fudbalski klub na području bivšeg Gradiškog sreza bila je „Sloga“ iz Gornjih Podgradaca koja je osnovana davne 1926. godine, dok je najuspješniji fudbalski klub FK „Kozara“ osnovan 1945. godine.

FK „Kozara“ je najorganizovaniji klub naše opštine i kao takav je nastupao u ligama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Dobrim rezultatima mogu se pohvaliti i igrači mlađih selekcija koji su nastupali u raznim reprezentativnim selekcijama RS i BiH.

PREGLED FUDBALSKIH KLUBOVA
• FK „KOZARA” Gradiška
• FK „JEDINSTVO” Žeravica
• FK „JABLANICA-DIONIS” Jablanica
• FK „DUBRAVE” Dubrave
• FK „MLADOST” Seferovci
• FK „LIJEVČE” Nova Topola
• FK „KOZARA” Turjak
• FK „TORPEDO” Cerovljani
• FK „BRATSTVO” Kozinci
• FK „SLOGA–DIPO” Gornji Podgradci
• FK „BISERI” Čatrnja
• FK „KALEMI” Trebovljani
• FK „LAMINCI” Laminci
• FK „POLET” Elezagići
• FK „STEVAN DUKIĆ” Rogolji
• FK „BORAC” Mašići
• FK „ROMANOVCI” Romanovci
• FK „OBRADOVAC” Gradiška
• FK „VILUSI” Vilusi
• FK „13 SKOJEVKI” Grbavci
• FK „SLOBODA” Donji Podgradci
• FK „BRATSTVO” Orahova
• FK „RATAR” Stara Topola
• FK „OFK OMLADINAC” Gradiška
• FK „STARS” Gradiška
• Klub malog fudbala „GRADIŠKA“ Gradiška

Dvoranski i drugi sportovi

Na području opštine Gradiška registrovano je 40 klubova dvoranskih i drugih sportova (četiri košarkaška, tri odbojkaška, dva šahovska, četiri kuglaška, dva teniska, tri karate kluba,  dva automobilistička, dva fitnes i po jedan ronilački, atletski, rukometni, kajakaški, sportsko-ribolovni, sportsko-plesni, konjički, motociklistički, džiju-džicu,  klub realnog aikidoa, planinarski i košarkaški klub invalida) te sedam  sportskih asocijacija (Opštinski i Područni fudbalski savez Gradiška, Sportski klub „Olimpik”, Asocijacija sportskih menadžera RS, Društvo pedagoga fizičke kulture, Asocijacija „Sport za sve” i Društvo za sport i rekreaciju slijepih i slabovidnih „Svjetlost“ Gradiška).

KLUBOVI DVORANSKIH I DRUGIH SPORTOVA

• Košarkaški klub „KOZARA GRADIŠKA 1980” Gradiška
• Kuglaški klub „KOZARA” Gradiška
• Odbojkaški klub „GRADIŠKA” Gradiška
• Ženski košarkaški klub “„KOZARA” Gradiška
• Kuglaški klub „LIJEVČE” Nova Topola
• Kuglaški klub „GRADIŠKA” Gradiška
• Kuglaški klub „POSAVINA“ GRADIŠKA
• Košarkaški klub invalida „KOZARA” Gradiška
• Odbojkaški klub „SERVITIUM” Gradiška
• Ženski odbojkaški klub „KOZARA” Gradiška
• Košarkaški klub “„LIJEVČE” Nova Topola
• Omladinski košarkaški klub „KOZARA“ Gradiška
• Šahovski klub “KOZARA” Gradiška
• Šahovski klub „LIJEVČE” Nova Topola
• Košarkaški klub „TOPBASKET“ Nova Topola
• Košarkaški klub „ Lider“ Gradiška
• Centar za podvodne aktivnosti „SVETI NIKOLA” Gradiška
• Omladinski rukometni klub „Kozara“ Gradiška
• Auto-moto klub „GRADIŠKA” Gradiška
• Auto-klub „TAXI BAR” Gradiška
• Moto-klub „GREMIUM” Gradiška
• Karate klub „SOKO” Gradiška
• Karate klub „NITEN” Gradiška
• Karate klub „SENSEI KARATE DO” Nova Topola
• Udruženje građana „Atletsko rekreativni klub“ Gradiška
• Klub realnog aikidoa “„GRADIŠKA” Gradiška
• Sportsko ribolovno društvo „AMUR” Gradiška
• Konjički klub „POSAVKO” Gradiška
• Džiu džicu klub „SAMURAJ” Gradiška
• Plesni studio „DANCE STEP“ Gradiška
• Teniski klub „NOVA TOPOLA“ Nova Topola
• Teniski klub „BRAĆA KOVAČEVIĆ“ Gradiška
• Šahovski klub „POTKOZARJE“ Gornji Podgradci
• Šahovski klub „LISKOVAC“ Liskovac
• Kajak kanu klub „SAVA“, Gradiška
• Planinarsko-sportsko društvo „PATRIJA“ Gradiška
• Fitnes klub „ACADEMIC“ Gradiška
• Fitnes klub „MILLENNIUM“ Gradiška
• Klub odbojke na pijesku „AS“ Gradiška
• Klub slobodne borbe „ MMA DONSKOY“ Gradiška

Sportski savezi (udruženja)
• Opštinski fudbalski savez Gradiška
• Područni fudbalski savez Gradiška
• Asocijacija sportskih menadžera RS Gradiška
• Društvo pedagoga fizičke kulture Gradiška
• Sportski klub „Olimpik” Gradiška
• Asocijacija „Sport za sve“ Gradiška
• Društvo za sport i rekreaciju slijepih i slabovidnih „Svjetlost“ Gradiška

+ Udruženje