Aktuelni projekti

Aktuelni projekti


Projekat: „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR)
Donator: Evropska unija
Projekat implementira: UNDP BiH

Partneri: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS-a, Savez opština i gradova u FBiH i Savez opština i gradova u RS-u.

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR) je trogodišnja inicijativa (2016.-2018.) koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i dva entitetska saveza opština/općina i gradova.

Projekat ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. Specifični cilj Projekta je stimulacija odgovornog i dobrog upravljanja, ekonomskog razvoja te promocija socijalne inkluzije na lokalnom nivou kroz integrisani lokalni razvoj, prvenstveno u područjima pogođenim poplavama kao i onim s velikim procentom povratnika/interno raseljenih lica. Projekat se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave (JLS) u BiH, među kojima je i Opština Gradiška.

LIR projekat će direktno doprinijeti unapređenju životnog standarda za više od 100.000 stanovnika u BiH i, u saradnji s domaćim vlastima, raditi na uspostavljanju mehanizama i resursa potrebnih za socijalni i ekonomski razvoj.

Projekat će djelovati u okviru tri međusobno povezane komponente, tokom trogodišnje provedbe (od januara 2016. do decembra 2018. godine):

 1. Poboljšanje kapaciteta lokalnih vlasti za bolju javnu upravu
 2. Unapređenje usluga putem izgradnje bolje infrastrukture
 3. Stvaranje više prilika za generiranje prihoda za građane

Projekat se provodi u 21 partnerskoj opštini i gradovima odabranim putem javnog i transparentnog procesa, gdje su prioritetne lokacije one sa značajnom povratničkom populacijom, te lokaliteti pogođeni poplavama u maju 2014. godine. Partnerske jedinice lokalne samouprave grupisane su u četiri (4) geografska klastera, s ciljem povećanja regionalne sinergije i konkurentnosti.

Projekat je dio EU programa za lokalni razvoj i zapošljavanje, koji finansira Evropska unija u iznosu od 19 miliona evra. Pored LIR projekta koji implementira UNDP, Program takođe obuhvata komplementarne intervencije koje provode the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

Ključni korisnici LIR projekta:

 • 21 jedinica lokalne samouprave, koje su grupisane u četiri (4) geografska klastera prvenstveno u područjima pogođenima poplavama i regijama s visokom stopom povratnika i raseljenih osoba;
 • 30 malih i srednjih preduzeća;
 • 300 seoskih gazdinstava;
 • 50 organizacija civilnog društva i grupa običnih građana u ciljanim zajednicama;
 • 100.000 građana, uključujući i 5.000 pripadnika socijalno isključenih i ranjivih grupa; te
 • institucije viših nivoa vlasti.

Za više detalja o impelemtaciji projekta „Lokalni integrisnani razvoj“ (LIR) posjetite veb sajt na linku:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/project–_local-integrated-development–lid-.html

 

 

Projekat opštinskog, okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) (faza 1)

Cilj MEG projekta je poboljšanje opštinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede. Posebna pažnja će se posvetiti poboljšanju uslova života ugroženih grupa stanovništva.

Početak projekta
          1. juni, 2016. godine

Očekivani završetak 1. faze projekta
          31. maj, 2020. godine

Geografsko područje-država
Bosna i Hercegovina

Geografska pokrivenost-lokacije
MEG projekat se implementira u 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave grupisanih u dva geografska klastera: “Sjeverozapadni” klaster (Unsko-sanski kanton i šire područje regije Prijedora), i “Sjeveroistočni” klaster (šire područje regija Doboj i Tuzla). Sljedeće jedinice lokalne samouprave učestvuju u projektu: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Teslić, Tešanj, Tuzla, Velika Kladuša, Žepče

Očekivani rezultati MEG projekta

U okviru realizacije MEG projekta, očekuju se sljedeći rezultati:

 • Rezultat 1: Jedinice lokalne samouprave, koje su podržane putem MEG projekta, primjenjuju efikasne sisteme upravljanja razvojem koje odlikuje jači legislativni nadzor i veća odgovornost prema građanima.

MEG projekt će podržati opštinska vijeća i administraciju u jedinicama lokalne samouprave, i to putem razvoja kapaciteta i poboljšanja koja će dovesti do kvalitetnih javnih politika i sistema upravljanja. Posebna pažnja će biti pružena opštinskim vijećima u jedinicama lokalne samouprave, u jačanju njihove uloge u demokratskom sistemu na lokalnim nivoima. To između ostalog podrazumijeva praktične obuke na tim poslovima, te preglede i podršku unapređenju organizacije vijeća lokalne samouprave, kao i procedura i njihove interakcije sa građanima i jačanje odgovornosti prema građanima.Rezultat 2: Građani i kompanije na izabranim lokacijama će imati koristi od dobre kvalitete usluga koje pružaju jedinice lokalne samouprave u okološnim i ekonomskim sektorima.

 • Rezultat 2: Građani i kompanije na izabranim lokacijama će imati koristi od dobre kvalitete usluga koje pružaju jedinice lokalne samouprave u okološnim i ekonomskim sektorima.

S ciljem poboljšanja svih javnih usluga koje pružaju jedinice lokalne samouprave, a posebno onih koji se odnose na sektore zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja, MEG projekat će početi od vodosnabdijevanja i kanalizacije, kao i usluga koje se odnose na poboljšanje poslovnog okruženja. Podrška za pružanje drugih usluga, poput upravljanja čvrstim otpadom, je takođe jedna od opcija, a to će zavisiti od konkretnih prioriteta partnerskih jedinica lokalne samouprave. Takođe, moguće je podržati više međusobno povezanih oblasti, i to u sektoru zelene ekonomije gdje bi se povećale ekonomske mogućnosti, uz osiguranje zaštite životne sredine.Rezultat 3: Poboljšanje regulatornog okvira na višim i lokalnim nivoima vlasti, i proaktivno umrežavanje će ubrzati reforme specifične za pojedine sektore, te omogućiti efikasnije pružanje javnih usluga na lokalnom nivou.

 • Rezultat 3: Poboljšanje regulatornog okvira na višim i lokalnim nivoima vlasti, i proaktivno umrežavanje će ubrzati reforme specifične za pojedine sektore, te omogućiti efikasnije pružanje javnih usluga na lokalnom nivou.

MEG projekat će podržati lokalne organe vlasti, kao i institucije vlasti na višim (kantonalnim, entitetskim, državnim) nivoima, u poboljšanju regulatornog okvira, s posebnim naglaskom na ekonomske i okolišne sektore te javne službe koje se bave ovim pitanjima. Osim toga, projekt će podržati odabrana kantonalna i entitetska ministarstava u poboljšanju procesa kreiranja javnih politika i razvoju kapaciteta. Podrška će biti pružena i postojećim profesionalnim mrežama, s obzirom na njihovu ključnu ulogu u poboljšanju dobre prakse upravljanja jedinicama lokalne samouprave u cjelini, a posebno u segmentu pružanja javnih usluga.

Za više detalja o impelemtaciji projekta „MEG” posjetite veb sajt na linku:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/municipal-environmental-and-economic-governance–meg–project–p/

 

 

Projekat: “LIFE”
Donator: Britanska Ambasada
Projekat implementira: Grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa Ambasadom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

Projekat privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH – LIFE, implementira Grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa Ambasadom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini.

U decembru 2016. godine Opština Gradiška je potpisala ugovor sa Grupacijom Svjetske banke o pristupanju Projektu LIFE i provođenju regulatorne reforme opštinskih propisa i procedura u cilju privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja.

Ciljevi saradnje i realizacije projekta LIFE u Opštini Gradiška su:

 • povećanje konkurentnosti opštine Gradiška putem snižavanja troškova i rizika poslovanja;
 • pojednostavljenje procesa izdavanja dozvola, saglasnosti, odobrenja i unapređenja opštinskih propisa;
 • uspostava jednošalterskog sistema poslovanja u sektoru urbanizma i građenja;
 • povećanje transparentnosti implementacije administrativnih procedura na opštinskom nivou kroz kreiranje elektronskog internet registra (E-registar) svih opštinskih administrativnih procedura;
 • privlačenje novih investicija u opštinu Gradiška.

 

 

Projekat :„ Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”
Donator: Vlada Švicarske
Projekat implementira: UNDP BiH

Partneri: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vlade Brčko Distrikta, entitetski savezi oština/općina i gradova.

Ciljevi projekta: Unapređenje kvaliteta života BiH građana kroz osnaživanje lokalnog nivoa vlasti, usluga infrastrukture na lokalnom nivou, te jačanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti.

Opis projekta: glavni cilj projekta je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko učešće i odgovornost prema javnosti, kroz unapređenje usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu te uključivanje socijalno isključenih kategorija.

Predviđeni rezultati:

 1. Građani i vlasti predani su realizaciji zajednički dogovorene, a nove inkluzivne i rodno osjetljive vizije MZ u BiH kao temelja za participativniju i odgovorniju lokalnu samoupravu u BiH,
 2. Proaktivne, ojačane i uzajamno povezane MZ doprinose odgovornosti lokalne samouprave prema građanima i boljem pružanju usluga,
 3. Novi regulatorni okvir funkcionalne MZ koje su izradile vlasti omogućava inkluzivniju, rodno osjetljiviju i odgovorniju lokalnu samoupravu u BiH.

Projekat obuhvata 24 opštine u BiH sa 136 mjesnih zajednica i 300.000 korisnika

Trajanje projekta: 2015-2019. godine.
Vrijednost projekta: 14.500.000 KM.

Mjesne zajednice sa područja Opštine Gradiška koje su učesnici projekta su: MZ Dubrave, MZ Gornji Podgradci, MZ Kozinci, MZ Kočićevo, MZ Orahova i MZ Čatrnja.

Za više detalja o implementaciji projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” posjetite veb sajt na linku:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/democratic_governance/strengthening-the-role-of-local-communities-mjesne-zajednice–mz.html