Актуелни пројекти

Актуелни пројекти


Пројекат: „Локални интегрисани развој“ (ЛИР)
Донатор: Европска унија
Пројекат имплементира: УНДП БиХ

Партнери: Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Министарство развоја, подузетништва и обрта ФБиХ, Министарство управе и локалне самоуправе РС-а, Савез општина и градова у ФБиХ и Савез општина и градова у РС-у.

Пројекат „Локални интегрисани развој“ (ЛИР) је трогодишња иницијатива (2016.-2018.) коју примарно финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БиХ), Министарством развоја, подузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ), Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске (РС) и два ентитетска савеза општина/опћина и градова.

Пројекат има за циљ подизање животног стандарда и повећање социјалне кохезије у БиХ путем инклузивног одрживог социоекономског развоја. Специфични циљ Пројекта је стимулација одговорног и доброг управљања, економског развоја те промоција социјалне инклузије на локалном нивоу кроз интегрисани локални развој, првенствено у подручјима погођеним поплавама као и оним с великим процентом повратника/интерно расељених лица. Пројекат се имплементира у 21 јединици локалне самоуправе (ЈЛС) у БиХ, међу којима је и Општина Градишка.

ЛИР пројекат ће директно допринијети унапређењу животног стандарда за више од 100.000 становника у БиХ и, у сарадњи с домаћим властима, радити на успостављању механизама и ресурса потребних за социјални и економски развој.

Пројекат ће дјеловати у оквиру три међусобно повезане компоненте, током трогодишње проведбе (од јануара 2016. до децембра 2018. године):

 1. Побољшање капацитета локалних власти за бољу јавну управу
 2. Унапређење услуга путем изградње боље инфраструктуре
 3. Стварање више прилика за генерирање прихода за грађане

Пројекат се проводи у 21 партнерској општини и градовима одабраним путем јавног и транспарентног процеса, гдје су приоритетне локације оне са значајном повратничком популацијом, те локалитети погођени поплавама у мају 2014. године. Партнерске јединице локалне самоуправе груписане су у четири (4) географска кластера, с циљем повећања регионалне синергије и конкурентности.

Пројекат је дио ЕУ програма за локални развој и запошљавање, који финансира Европска унија у износу од 19 милиона евра. Поред ЛИР пројекта који имплементира УНДП, Програм такође обухвата комплементарне интервенције које проводе the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Međunarodna organizacija rada (ILO).

Кључни корисници ЛИР пројекта:

 • 21 јединица локалне самоуправе, које су груписане у четири (4) географска кластера првенствено у подручјима погођенима поплавама и регијама с високом стопом повратника и расељених особа;
 • 30 малих и средњих предузећа;
 • 300 сеоских газдинстава;
 • 50 организација цивилног друштва и група обичних грађана у циљаним заједницама;
 • 100.000 грађана, укључујући и 5.000 припадника социјално искључених и рањивих група; те
 • институције виших нивоа власти.

За више детаља о импелемтацији пројекта „Локални интегриснани развој“ (ЛИР) посјетите веб сајт на линку:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/project–_local-integrated-development–lid-.html

 

 

Пројекат општинског, околишног и економског управљања (МЕГ) (фаза 1)

Циљ МЕГ пројекта је побољшање општинског система управљања развојем, те услуга у околишним и економским секторима. Побољшања ће резултирати бољим услугама за грађане на локалном нивоу, те већом одговорношћу и изградњом повјерења између локалних власти, грађана и привреде. Посебна пажња ће се посветити побољшању услова живота угрожених група становништва.

Почетак пројекта
          1. јуни, 2016. године

Очекивани завршетак 1. фазе пројекта
          31. мај, 2020. године

Географско подручје-држава
Босна и Херцеговина

Географска покривеност-локације
МЕГ пројекат се имплементира у 18 партнерских јединица локалне самоуправе груписаних у два географска кластера: “Сјеверозападни” кластер (Унско-сански кантон и шире подручје регије Приједора), и “Сјевероисточни” кластер (шире подручје регија Добој и Тузла). Сљедеће јединице локалне самоуправе учествују у пројекту: Бихаћ, Босанска Крупа, Цазин, Добој, Грачаница, Градачац, Градишка, Калесија, Костајница, Козарска Дубица, Приједор, Прњавор, Сански Мост, Теслић, Тешањ, Тузла, Велика Кладуша, Жепче

Очекивани резултати МЕГ пројекта

У оквиру реализације МЕГ пројекта, очекују се сљедећи резултати:

 • Резултат 1: Јединице локалне самоуправе, које су подржане путем МЕГ пројекта, примјењују ефикасне системе управљања развојем које одликује јачи легислативни надзор и већа одговорност према грађанима.

МЕГ пројект ће подржати општинска вијећа и администрацију у јединицама локалне самоуправе, и то путем развоја капацитета и побољшања која ће довести до квалитетних јавних политика и система управљања. Посебна пажња ће бити пружена општинским вијећима у јединицама локалне самоуправе, у јачању њихове улоге у демократском систему на локалним нивоима. То између осталог подразумијева практичне обуке на тим пословима, те прегледе и подршку унапређењу организације вијећа локалне самоуправе, као и процедура и њихове интеракције са грађанима и јачање одговорности према грађанима.Резултат 2: Грађани и компаније на изабраним локацијама ће имати користи од добре квалитете услуга које пружају јединице локалне самоуправе у околошним и економским секторима.

 • Резултат 2: Грађани и компаније на изабраним локацијама ће имати користи од добре квалитете услуга које пружају јединице локалне самоуправе у околошним и економским секторима.

С циљем побољшања свих јавних услуга које пружају јединице локалне самоуправе, а посебно оних који се односе на секторе заштите животне средине и економског развоја, МЕГ пројекат ће почети од водоснабдијевања и канализације, као и услуга које се односе на побољшање пословног окружења. Подршка за пружање других услуга, попут управљања чврстим отпадом, је такође једна од опција, а то ће зависити од конкретних приоритета партнерских јединица локалне самоуправе. Такође, могуће је подржати више међусобно повезаних области, и то у сектору зелене економије гдје би се повећале економске могућности, уз осигурање заштите животне средине.Резултат 3: Побољшање регулаторног оквира на вишим и локалним нивоима власти, и проактивно умрежавање ће убрзати реформе специфичне за поједине секторе, те омогућити ефикасније пружање јавних услуга на локалном нивоу.

 • Резултат 3: Побољшање регулаторног оквира на вишим и локалним нивоима власти, и проактивно умрежавање ће убрзати реформе специфичне за поједине секторе, те омогућити ефикасније пружање јавних услуга на локалном нивоу.

МЕГ пројекат ће подржати локалне органе власти, као и институције власти на вишим (кантоналним, ентитетским, државним) нивоима, у побољшању регулаторног оквира, с посебним нагласком на економске и околишне секторе те јавне службе које се баве овим питањима. Осим тога, пројект ће подржати одабрана кантонална и ентитетска министарстава у побољшању процеса креирања јавних политика и развоју капацитета. Подршка ће бити пружена и постојећим професионалним мрежама, с обзиром на њихову кључну улогу у побољшању добре праксе управљања јединицама локалне самоуправе у цјелини, а посебно у сегменту пружања јавних услуга.

За више детаља о импелемтацији пројекта „МЕГ” посјетите веб сајт на линку:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/municipal-environmental-and-economic-governance–meg–project–p/

 

 

Пројекат: “LIFE”
Донатор: Британска Амбасада
Пројекат имплементира: Групација Свјетске банке у партнерству са Амбасадом Велике Британије у Босни и Херцеговини.

Пројекат привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења на локалном нивоу у БиХ – LIFE, имплементира Групација Свјетске банке у партнерству са Амбасадом Велике Британије у Босни и Херцеговини.

У децембру 2016. године Општина Градишка је потписала уговор са Групацијом Свјетске банке о приступању Пројекту LIFE и провођењу регулаторне реформе општинских прописа и процедура у циљу привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења.

Циљеви сарадње и реализације пројекта LIFE у Општини Градишка су:

 • повећање конкурентности општине Градишка путем снижавања трошкова и ризика пословања;
 • поједностављење процеса издавања дозвола, сагласности, одобрења и унапређења општинских прописа;
 • успостава једношалтерског система пословања у сектору урбанизма и грађења;
 • повећање транспарентности имплементације административних процедура на општинском нивоу кроз креирање електронског интернет регистра (Е-регистар) свих општинских административних процедура;
 • привлачење нових инвестиција у општину Градишка.

 

 

Пројекат :„ Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини”
Донатор: Влада Швицарске
Пројекат имплементира: УНДП БиХ

Партнери: Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарство правде Федерације Босне и Херцеговине, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владе Брчко Дистрикта, ентитетски савези оштина/опћина и градова.

Циљеви пројекта: Унапређење квалитета живота БиХ грађана кроз оснаживање локалног нивоа власти, услуга инфраструктуре на локалном нивоу, те јачање демократске одговорности и социјалне укључености.

Опис пројекта: главни циљ пројекта је допринијети квалитетнијем животу грађана кроз веће демократско учешће и одговорност према јавности, кроз унапређење услуга на нивоу мјесне заједнице, инфраструктуру те укључивање социјално искључених категорија.

Предвиђени резултати:

 1. Грађани и власти предани су реализацији заједнички договорене, а нове инклузивне и родно осјетљиве визије МЗ у БиХ као темеља за партиципативнију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ,
 2. Проактивне, ојачане и узајамно повезане МЗ доприносе одговорности локалне самоуправе према грађанима и бољем пружању услуга,
 3. Нови регулаторни оквир функционалне МЗ које су израдиле власти омогућава инклузивнију, родно осјетљивију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ.

Пројекат обухвата 24 општине у БиХ са 136 мјесних заједница и 300.000 корисника

Трајање пројекта: 2015-2019. године.
Вриједност пројекта: 14.500.000 КМ.

Мјесне заједнице са подручја Општине Градишка које су учесници пројекта су: МЗ Дубраве, МЗ Горњи Подградци, МЗ Козинци, МЗ Кочићево, МЗ Орахова и МЗ Чатрња.

За више детаља о имплементацији пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини” посјетите веб сајт на линку:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/democratic_governance/strengthening-the-role-of-local-communities-mjesne-zajednice–mz.html